Bir kent dü­şü­nün adı­nı ta­ri­hin­den al­mış. Adı­nı sa­vaş­lar­dan al­mış
­Pe­ki bu sa­vaş­lar na­sıl ka­za­nıl­mış, na­sıl ta­rih­ler ya­zıl­mış.
­Hiç bir sa­vaş tek ba­şı­na ka­za­nı­la­bi­li­nir­mi?
­Hiç Ta­rih tek ba­şı­na ya­zı­la­bi­lir­mi?
­Hep bü­yük ba­şa­rı­lar bir­lik­te­lik ile ve ke­net­len­mey­le el­de edil­miş­tir. Bir he­de­fin et­ra­fın­da ke­net­le­nen in­san top­lu­lu­ğu­nun önü­ne kim­se­nin ge­çe­me­ye­ce­ği or­ta­da­dır. 
­Pe­ki na­sıl bir kent ol­du Ça­nak­ka­le
­Bü­rok­ra­tı ile ka­mu ku­ru­luş­la­rı ile, ya­şa­ya­nı ile na­sıl bir kent ol­du Ça­nak­ka­le
­Kit­le­le­ri pe­şin­den sü­rük­le­yen fut­bol­'u za­ten geç­tim ben
­Ben bi­rey­sel ba­şa­rı­lar ka­za­nan ama nü­fu­su­nun iki ka­tı ka­dar ara­ba­nın tes­cil­li ol­du­ğu bir kent­te bir eşof­man ta­kı­mı bi­le ala­ma­yan spor­cu­la­ra yan­ma­ya baş­la­dım. 
­Bu­yu­run si­ze çok kü­çük bir ör­nek Dün­ya Üçün­cü­sü, Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu ,Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu olan Ta­ek­won­do­cu­lar­dan ha­be­ri var­mı bu ken­tin.
­Pe­ki Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ol­muş bir gü­reş­çi­den ha­be­ri var­mı bu ken­tin
­Ya kı­sa sü­re­de bü­yük aşa­ma kay­det­miş Tür­ki­ye şam­pi­yon­la­rı çı­kar­mış Ka­ra­te­ci­ler­den ha­be­ri var­mı bu ken­tin
­Ya At­le­tizm spor­'un­da el­de edi­len şam­pi­yon­luk­lar­dan ha­be­ri var­mı bu ken­tin.
­Bi­li­yor­mu­su­nuz bu kent­te hız­la ge­li­şen bir Boks bran­şı var.
­Be­nim bi­le öğ­ren­di­ğim­de şaş­kın­lık için­de kal­dı­ğım ba­şa­rı­lı spor dal­la­rı var bu kent­te
­Pe­ki bu branş­lar­da ba­şa­rı­lı spor­cu­la­ra ne olu­yor. İm­kan­sız­lık­lar­dan baş­ka il­le­re ka­çı­yor­lar ve­ya spor­'u bı­ra­kı­yor­lar. 
­Ne­den ama ne­den biz kent ola­rak ba­şa­rı­lı spor­cu­la­rı­mı­za sa­hip çı­ka­mı­yo­ruz. 
­Ye­mek­,iç­mek,­lüks ara­ba­lar­la gez­mek bi­ze da­ha­mı hoş ge­li­yor. 
­Kim­se­nin pa­ra­sın­da gö­zü­müz yok, ama bu kent için bir şey­ler yap­mak ge­rek
­Biz bu ka­dar du­yar­sız bir kent ola­ma­yız.
­Bi­zim Be­le­di­ye­le­ri­miz var, bi­zim iş adam­la­rı­mız var, bi­zim fab­ri­ka­la­rı­mız var, her şey­den önem­li­si bi­zim yü­rek­li in­san­la­rı­mız var
­Var ama ma­a­le­sef her­kes ka­fa­sı­nı ku­ma sok­muş çı­kar­mı­yor. 
El­bet bir gün o ka­fa­la­rın kum­dan çık­ma­sı­nı gör­mek biz­le­re na­sip ola­cak­tır te­men­ni­si ile 
­Sağ­lı­cak­la ka­lın


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol