Ahi­lik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri sü­rü­yor 

Va­li Or­han Tav­lı, 16-22 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan 24. Ahi­lik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si Es­na­fı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kah­val­tı prog­ra­mın­da Meh­met Peh­li­van Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi'n­de es­naf­lar­la bir ara­ya gel­di. 

 Ahi­lik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri sü­rü­yor 

Va­li Or­han Tav­lı, 16-22 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan 24. Ahi­lik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si Es­na­fı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kah­val­tı prog­ra­mın­da Meh­met Peh­li­van Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi'n­de es­naf­lar­la bir ara­ya gel­di. 

17 Eylül 2019 Salı 16:43
 Ahi­lik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri sü­rü­yor 

­İl Ti­ca­ret Mü­dür Ve­ki­li Hü­se­yin Aş­kı, Ça­nak­ka­le Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ünal Öz­can, Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret Oda­sı Baş­kan Ve­ki­li Er­sin Kah­ra­man, Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si Ko­o­pe­ra­ti­fi Baş­ka­nı Se­zai Kah­ra­man, Ça­nak­ka­le Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si Es­na­fı ve mes­le­ki eği­tim mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­riy­le bir ara­ya ge­len Va­li Or­han Tav­lı, Ça­nak­ka­le es­na­fı­nın Ahi­lik Haf­ta­sı'­nı kut­la­ya­rak bol ka­zanç­lar te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Va­li Or­han Tav­lı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­lal Sel, Ça­nak­ka­le Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ünal Öz­can, İl Ti­ca­ret Mü­dür Ve­ki­li Hü­se­yin Aş­kı, Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret Oda­sı Baş­kan Ve­ki­li Er­sin Kah­ra­man ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Yıl­dı­ray Öl­çek ta­ra­fın­dan 30 yı­lı aş­kın sü­re­dir sa­na­yi­de us­ta­lık ya­pan es­naf­la­ra pla­ket ve­ril­di. Pla­ket tö­re­ni­nin ar­dın­dan Meh­met Peh­li­van Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi'­ni ge­zen Va­li Or­han Tav­lı öğ­ret­men­ler­le bir sü­re gö­rü­şe­rek soh­bet et­ti.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol