İs­ken­de­roğ­lu, Şe­hit­le­ri an­dı 

AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li ve Ge­nel Mer­kez Ka­dın Kol­la­rı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. ­

 İs­ken­de­roğ­lu, Şe­hit­le­ri an­dı 

AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li ve Ge­nel Mer­kez Ka­dın Kol­la­rı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. ­

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43
 İs­ken­de­roğ­lu, Şe­hit­le­ri an­dı 

İs­ken­de­roğ­lu me­sa­jın­da; "A­ziz mil­le­ti­miz; ya­ban­cı güç­le­rin ve on­la­rın iş bir­lik­çi­si ha­in­le­rin 15 Tem­muz'­da dar­be gi­ri­şi­miy­le iş­gal ve is­ti­la­ya kal­kış­ma­la­rı kar­şı­sın­da tek yü­rek ola­rak Ça­nak­ka­le Ru­hu'­nun bu top­rak­lar­da ile­le­bet var ola­ca­ğı­nı, is­tik­la­li­ne sev­da­lı bir mil­le­tin bu ruh­la ira­de­si­ne, va­ta­nı­na, bay­ra­ğı­na her za­man ve her ko­şul­da sa­hip çı­ka­ca­ğı­nı bü­tün dün­ya­ya gös­ter­miş­tir. Mil­le­tin si­la­hı­nı mil­le­te doğ­rul­tan, de­mok­ra­si­mi­ze ve ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­za kas­te­den, ge­le­ce­ği­mi­zi ka­rart­mak is­te­yen gö­zü dön­müş va­tan ha­in­le­ri­ne kar­şı da­ha güç­lü ve ka­rar­lı olan yü­ce mil­le­ti­miz; tank­la­rın, top­la­rın, tü­fek­le­rin ve bom­ba­la­rın kar­şı­sın­da gö­ğüs­le­ri­ni si­per et­mek­ten bir an bi­le te­red­düt et­me­miş; mil­li bir­li­ği­mi­ze, be­ra­ber­li­ği­mi­ze ve de­ğer­le­ri­mi­ze sa­hip çık­mış­tır. Mil­le­tin di­ni duy­gu­la­rı­nı ve has­sa­si­yet­le­ri­ni kul­la­na­rak mil­let ira­de­si­ne ve ül­ke be­ka­sı­na kas­te­den ka­ran­lık güç odak­la­rı ve ve­sa­yet­çi­le­re fır­sat ver­me­miş; hiç­bir te­rör ör­gü­tü ve­ya ar­ka­sın­da­ki dış güç­le­rin mil­le­ti­mi­zin ira­de­si­ni, is­tik­la­li­ni ve is­tik­ba­li­ni iş­gal ede­me­ye­ce­ği­ni ve tes­lim ala­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Bu ve­si­ley­le de­mok­ra­si­miz, ba­ğım­sız­lı­ğı­mız ve va­ta­nı­mız için can­la­rı­nı fe­da eden ve ölüm­süz kah­ra­man­la­rı­mız olan şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze sağ­lık­lı uzun ömür­ler di­li­yor ve üs­tün mü­ca­de­le­siy­le ira­de­si­ne, de­mok­ra­si­si­ne, ül­ke­si­ne sa­hip çı­kan aziz mil­le­ti­mi­ze say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum" de­di. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol