Öl­çek'­den 17 Ağus­tos me­sa­jı 

AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Yıl­dı­ray Öl­çek, 17 Ağus­tos 1999 dep­re­mi­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. 

 Öl­çek'­den 17 Ağus­tos me­sa­jı 

AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Yıl­dı­ray Öl­çek, 17 Ağus­tos 1999 dep­re­mi­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. 

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
 Öl­çek'­den 17 Ağus­tos me­sa­jı 

AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Yıl­dı­ray Öl­çek ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di; "Bin­ler­ce va­tan­da­şı­mı­zı top­ra­ğa ver­di­ği­miz 17 Ağus­tos 1999 dep­re­mi­nin üze­rin­den tam 20 yıl geç­me­si­ne rağ­men acı­mız ve üzün­tü­müz ha­la tap­ta­ze­dir. Ya­şa­dı­ğı­mız bu acı biz­le­rin bu bü­yük fe­la­ket­ten bü­yük ders­ler al­ma­mı­zı sağ­la­dı. Her an dep­rem ola­cak­mış gi­bi do­ğa olay­la­rı­nın ger­çek­le­şe­bil­me ih­ti­ma­li ile ted­bir­li ve bi­linç­li ol­mak zo­run­da­yız. Al­lah bir da­ha bu mil­le­te böy­le acı­lar ya­şat­ma­sın. Bu bü­yük fe­la­ket­te ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­re bir kez da­ha Al­lah'­tan rah­met, ai­le­le­ri­ne de baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum." ­
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol