Pı­nar; "U­nut­ma­dık”

MHP İl Baş­ka­nı Ha­kan Pı­nar, 17 Ağus­tos Mar­ma­ra Dep­re­mi­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. 

Pı­nar; "U­nut­ma­dık”

MHP İl Baş­ka­nı Ha­kan Pı­nar, 17 Ağus­tos Mar­ma­ra Dep­re­mi­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. 

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:10
Pı­nar; "U­nut­ma­dık”

 MHP İl Baş­ka­nı Ha­kan Pı­nar me­sa­jın­da; "Ha­la üzün­tü­sü ve acı­la­rı yü­re­ği­miz­de olan ve sa­yı­sız dra­mın ya­şan­dı­ğı 17 Ağus­tos Dep­re­mi üze­rin­den tam 20 yıl geç­miş. Rab­bim bir da­ha o acı­la­rı ya­şat­ma­sın di­yo­ruz an­cak kul ola­rak te­fek­kür et­me­den se­bep­le­re sa­rıl­ma­nın da ayet­le sa­bit İla­hi bir hü­küm ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. An­cak üzü­le­rek gö­rü­yo­ruz ki ge­çen 20 yıl zar­fın­da Ana­do­lu Ana Ka­ra­sı­nın önem­li ve teh­dit edi­ci bo­yut­ta bü­yük bir bö­lü­mü Dep­rem Ku­şa­ğın­da ol­ma­sı­na rağ­men ge­re­ken ted­bir­le­rin alın­ma­sın­da bü­yük za­a­fi­yet­ler göz­len­mek­te­dir. Umut ve bek­len­ti­miz İn­şa­at ya­pım aşa­ma­la­rın­da 99 dep­re­mi son­ra­sı or­ta­ya çı­kan dep­rem yö­net­me­lik­le­ri­nin ti­tiz­lik­le uy­gu­lan­ma­sı ve de­net­len­me­si, da­ya­nık­sız bi­na­la­ra yö­ne­lik ola­rak Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­le­ri­ne hız ve­ril­me­si ve in­şal­lah ger­çek­leş­mez ama eğer olur­sa 7 ve üze­ri bü­yük­lük­te­ki ve özel­lik­le Böl­ge­mi­zi il­gi­len­di­ren Bü­yük Mar­ma­ra Dep­re­mi ko­nu­sun­da, Kriz Mer­kez­le­ri, Top­lan­ma Alan­la­rı, Ha­ber­leş­me­nin aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı ve mo­bil ha­ber­leş­me mer­kez­le­ri­ne yö­ne­lik ha­zır­lık­la­rın tek­rar tek­rar göz­den ge­çi­ril­me­si, AFAD ve KI­ZI­LAY­'ın her tür­lü olum­suz­lu­ğa per­so­nel ve ekip­man ola­rak ha­zır ha­le ge­ti­ril­me­si Dev­le­ti­mi­zin as­li so­rum­lu­lu­ğu­dur. Bu ha­tır­lat­ma­la­rı bir kez da­ha yap­tık­tan son­ra Mar­ma­ra Dep­re­min­de ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­ri rah­met ve Fa­ti­ha'­lar­la anı­yor acı­lı ai­le­le­ri­ne bir kez da­ha baş­sağ­lı­ğı ve sa­bır­lar di­li­yo­rum." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol