banner59

 Şar­lan'­dan kut­la­ma me­sa­jı 

Ça­nak­ka­le Ba­ro­su Baş­ka­nı Av. Bü­lent Şar­lan, 10 Ağus­tos Ana­far­ta­lar Za­fe­ri'­nin 104. Yıl­dö­nü­mü ve Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. 

 Şar­lan'­dan kut­la­ma me­sa­jı 

Ça­nak­ka­le Ba­ro­su Baş­ka­nı Av. Bü­lent Şar­lan, 10 Ağus­tos Ana­far­ta­lar Za­fe­ri'­nin 104. Yıl­dö­nü­mü ve Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­dı. 

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:35
 Şar­lan'­dan kut­la­ma me­sa­jı 

­­Tüm va­tan­daş­la­rın Kur­ban Bay­ra­mı'­nı kut­la­yan Ça­nak­ka­le Ba­ro­su Baş­ka­nı Av. Bü­lent Şar­lan; "Ül­ke­miz ve Mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni pe­kiş­ti­ren, mil­li ve ma­ne­vi duy­gu­la­rın, top­lum­sal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­nın zir­ve­ye ulaş­tı­ğı, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin her za­man­kin­den da­ha faz­la ha­tır­lan­dı­ğı Kur­ban bay­ra­mı­nı hep bir­lik­te kar­şı­la­ma­nın hu­zu­ru­nu ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Mil­li bir­lik, bü­tün­lük ve kar­deş­li­ğe zi­ya­de­siy­le ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz bu gün­ler­de kır­gın­lık­la­rı ve dar­gın­lık­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­ka­rak sev­giy­le, hoş­gö­rüy­le tam bir kay­naş­ma ve bir­lik­te­lik ru­huy­la ha­re­ket et­me­li ve sü­rek­li da­ya­nış­ma için­de ol­ma­lı­yız. İna­nı­yo­rum ki, bu bay­ram­da da bu ru­hu gös­te­re­cek, bir­bi­ri­mi­ze her za­man­kin­den da­ha sı­kı sa­rı­la­cak; kay­gı­la­rın ve sı­kın­tı­la­rın ge­ri pla­na itil­di­ği, sev­gi­nin, say­gı­nın ve hoş­gö­rü­nün pe­kiş­ti­ği, in­san iliş­ki­le­ri­nin güç­len­di­ği, umut­la­rın can­lan­dı­ğı bir bay­ram ge­çi­re­ce­ğiz. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Kur­ban Bay­ra­mı­nın tüm İs­lam âle­mi ve dün­ya­da ba­rı­şın ve esen­li­ğe ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni eder, tüm mes­lek­taş­la­rı­mın, Ça­nak­ka­le­li hem­şeh­ri­le­ri­min ve İs­lam ale­mi­nin Kur­ban Bay­ra­mı­nı kut­lar, sev­dik­le­riy­le bir­lik­te hu­zur­lu bir bay­ram ge­çir­me­le­ri­ni, sağ­lık için­de ni­ce bay­ram­la­ra ka­vuş­ma­la­rı­nı te­men­ni eder, sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım" de­di. 
"10 Ağus­tos kut­lu ol­sun"
­Baş­kan Şar­lan, 10 Ağus­tos Ana­far­ta­lar Za­fe­ri'­nin 104. Yıl­dö­nü­mü me­sa­jın­da ise; "Ta­ri­hi­mi­zin en bü­yük sün­gü sa­vaş­la­rın­dan bi­ri­nin so­nu­cun­da el­de et­ti­ği­miz Ana­far­ta­lar za­fe­ri­nin 104. yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz. 10 Ağus­tos, İn­gi­liz ve An­zak ko­lor­du­su­nun baş­lat­tı­ğı hü­cu­mun Mus­ta­fa Ke­mal ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan püs­kür­tül­me­siy­le el­de edil­miş onur­lu bir ta­rih say­fa­mız­dır. Bay­ram ari­fe­si­ni ya­şa­dı­ğı­mız bu­gün­den 104 yıl ön­ce­de mil­le­ti­miz, Ça­nak­ka­le'­de­ki aziz kah­ra­man­la­rı­mız sa­ye­sin­de yi­ne bir bay­ram ya­şa­mış­tır. Bu za­fer, mil­le­ti­mi­zin zul­me ve esa­re­te kar­şı di­re­ni­şi­nin sem­bo­lü­dür. Em­per­ya­liz­me kar­şı bü­yük Türk mil­le­ti bu şan­lı za­fe­ri­ni bü­yük bir say­gı, hür­met ve ger­çek­ten yü­ce duy­gu­lar­la se­lam­lı­yo­ruz. Bu gün ve­si­le­siy­le Ana­far­ta­lar Za­fe­ri'­ni ya­şa­mı­mı­za ve­si­le olan baş­ta ulu ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na min­net ve şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yor, şe­hit­le­ri­mi­ze Al­lah'­tan rah­met di­li­yo­ruz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner72

banner71