banner59

 Su ve Vic­dan Nö­be­ti Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu'n­dan bil­gi­len­dir­me

Su ve Vic­dan Nö­be­ti Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu, Ça­nak­ka­le'­nin tek su kay­na­ğı olan Atik­hi­sar Ba­ra­jı su top­la­ma hav­za­sı için­de yer alan Ki­raz­lı Ba­la­ban Mev­ki­in­de yü­rü­tü­len me­ta­lik ma­den­ci­lik fa­a­li­yet­le­ri­ne kar­şı 26 Tem­muz'­da baş­la­tı­lan nö­bet hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lun­du.

 Su ve Vic­dan Nö­be­ti Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu'n­dan bil­gi­len­dir­me

Su ve Vic­dan Nö­be­ti Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu, Ça­nak­ka­le'­nin tek su kay­na­ğı olan Atik­hi­sar Ba­ra­jı su top­la­ma hav­za­sı için­de yer alan Ki­raz­lı Ba­la­ban Mev­ki­in­de yü­rü­tü­len me­ta­lik ma­den­ci­lik fa­a­li­yet­le­ri­ne kar­şı 26 Tem­muz'­da baş­la­tı­lan nö­bet hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lun­du.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:23
 Su ve Vic­dan Nö­be­ti Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu'n­dan bil­gi­len­dir­me

­­Ki­raz­lı Ba­la­ban Mev­ki­in­de bu­lu­nan ma­den sa­ha­sı önün­de ger­çek­leş­ti­ri­len açık­la­ma­ya Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı İr­fan Mut­lu­ay, Re­bi­ye Ünü­var ve Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı. Ku­rul adı­na açık­la­ma­da bu­lu­nan Ça­nak­ka­le Kent Kon­se­yi Çev­re Mec­li­si Baş­ka­nı Pı­nar Bi­lir; "26.07.2019 ta­ri­hin­de baş­lat­tı­ğı­mız 'Su ve Vic­dan Nö­bet' imi­zin 15. Gü­nün­de­yiz. 13 ki­şi ile baş­lat­tı­ğı­mız nö­be­ti­miz gün gün, çığ gi­bi ar­ta­rak on­lar yüz­le­re, yüz­ler bin­le­re, bin­ler mil­yon­la­ra ula­şa­rak se­si­miz ulu­sal ve ulu­sa­lar ara­sı ka­mu­o­yun­ca sa­hip­le­nil­miş­tir. 5 ağus­tos 2019 ta­ri­hin­de on bin­ler­ce in­sa­nın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­tir­di­ği­miz, bü­yük su ve vic­dan nö­be­ti bu­luş­ma­sın­da­ki açık­la­ma­la­rı­mız­da be­lirt­ti­ği­miz; Ka­na­da­lı Ala­mos Gold Şir­ke­ti­nin ve ta­şe­ron­la­rı­nın Ki­raz­lı Ba­la­ban'­da­ki ya­şam alan­la­rı­mız­da­ki (top­rak, ha­va, su) kat­li­am­la­rı­na son ver­me­le­ri­ni, ke­si­len ağaç sa­yı­sı­nın tes­pi­ti için ta­ra­fı­mız­dan gö­rev­len­di­ri­le­cek uz­man­la­rın da yer al­dı­ğı bir ko­mis­yon oluş­tu­rul­ma­sı­nı, Ki­raz­lı Ba­la­ban'­da­ki do­ğa kat­li­a­mın­dan so­rum­lu olan­la­rın yar­gı önün­de he­sap ver­me­si­ni, Kaz­dağ­la­rı ve yö­re­sin­de­ki tüm me­ta­lik ma­den­ci­lik ruh­sat­la­rı­nın ip­tal edil­me­si ta­lep­le­ri­mi­zin so­nu­na ka­dar ar­ka­sın­da­yız" de­di.
­Su ve Vic­dan Nö­be­ti'­nin ka­rar­lı­lık­la de­vam ede­ce­ği­ni ifa­de eden Bi­lir; "İlk gün­kü ka­rar­lı­lık­la su ve vic­dan nö­be­ti­miz de­vam et­mek­te­dir. Ge­li­nen nok­ta­da Tür­ki­ye'­nin ve dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ge­len in­san­lar, 'Su ve Vic­dan Nö­be­ti'­mi­ze ve böl­ge­de ko­nak­la­mak üze­re ka­tı­lım gös­ter­mek­te­dir­ler. Mev­cut ala­nın fi­zi­ki ko­şul­la­rı bu ka­dar bü­yük bir ta­le­bi kar­şı­la­ma­ya­cak du­rum­da­dır. Bu ye­ter­siz fi­zi­ki ko­şul­lar­da yan­gın ris­ki art­mış, ko­nak­la­yan in­san­la­rın can ve mal gü­ven­li­ği­ni ko­ru­ya­cak sı­nır­la­rı aş­mış­tır. Bu ne­den­le; şe­hir mer­ke­zi ile Ki­raz­lı - Ba­la­ban'­da 2 ay­rı ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi oluş­tu­ru­la­cak­tır. Böl­ge­yi zi­ya­ret et­mek is­te­yen des­tek­çi­le­rin, kat­li­am ala­nı­na zi­ya­ret­le­ri ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu ara­cı­lı­ğıy­la de­vam ede­cek­tir. Ko­or­di­nas­yon mer­kez­le­rin­de böl­ge­ye yö­ne­lik et­kin­lik­le­re de­vam edi­le­cek­tir. Ki­raz­lı - Ba­la­ban Mev­ki­i'n­de­ki 'Su ve Vic­dan Nö­be­ti' ala­nın­da ça­dır­lı ko­nak­la­ma ya­pıl­ma­ya­cak­tır. Bu ka­mu­o­yu bil­gi­len­dir­me­si, Kent Kon­se­yi Çev­re Mec­li­si ça­tı­sı al­tın­da­ki STK'­la­rın or­tak ka­ra­rı­dır. Yet­ki­li­le­ri bir kez da­ha uya­rı­yo­ruz! İn­san­lı­ğa mal ol­muş, bu dün­ya do­ğa ve kül­tür mi­ra­sı­na, çev­re ve do­ğa­ya kar­şı ya­pı­lan kat­li­a­mı­na son ve­rin!" şek­lin­de ko­nuş­tu.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner72

banner71