Di­yet­tey­ken ka­lo­ri he­sa­bı yap­ma­yın

Me­mo­ri­al Hiz­met Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Bö­lü­mü'n­den Dyt. Göz­de Ateş, ka­lo­ri he­sa­bı­nın risk­li bir yön­tem ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek doğ­ru bes­len­me plan­la­ma­sı ile ki­lo ver­me­nin yol­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di.

 Di­yet­tey­ken ka­lo­ri he­sa­bı yap­ma­yın

Me­mo­ri­al Hiz­met Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Bö­lü­mü'n­den Dyt. Göz­de Ateş, ka­lo­ri he­sa­bı­nın risk­li bir yön­tem ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek doğ­ru bes­len­me plan­la­ma­sı ile ki­lo ver­me­nin yol­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:06
 Di­yet­tey­ken ka­lo­ri he­sa­bı yap­ma­yın

­­Me­mo­ri­al Hiz­met Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Bö­lü­mü'n­den Dyt. Göz­de Ateş yap­tı­ğı açık­la­ma­da; "Vü­cu­dun önem­li gö­rev­le­ri var­dır. Bu gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­si ve sağ­lık­lı ka­la­bil­me­si için de fay­da­lı be­sin­ler­den ala­ca­ğı ener­ji kay­nak­la­rı­na ih­ti­yaç duy­mak­ta­dır. An­cak bu ener­ji­nin ge­re­ken­den çok alın­ma­sı faz­la ki­lo­ya, az alın­ma­sı sağ­lık­sız ki­lo ka­yıp­la­rı­na ne­den ol­mak­ta­dır. Bu ne­den­le vü­cu­dun ener­ji den­ge­si­nin mut­la­ka ko­run­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Pek çok ki­şi bu önem­li ay­rın­tı­yı göz ar­dı ede­rek gün için­de tü­ket­ti­ği be­sin­le­rin sa­de­ce ka­lo­ri­siy­le il­gi­len­mek­te­dir. Ka­lo­ri he­sap­la­rı ile ya­pı­lan bes­len­me dü­ze­ni ki­şi­le­re fay­da­dan çok za­rar ver­mek­te­dir. Var olan ki­lo­la­rı ko­ru­mak ve­ya ki­lo ver­mek için asıl ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, be­sin­le­rin ka­lo­ri mik­tar­la­rıy­la de­ğil içe­rik­le­ri ve fay­da­la­rı ile il­gi­len­mek­tir. Bu ne­den­le gı­da se­çi­mi doğ­ru yap­ma­lı­dır. Ko­nu ile il­gi­li dik­kat edil­me­si ge­re­ken nok­ta­lar şöy­le sı­ra­la­na­bi­lir: 3 ana öğü­nü ak­sat­ma­yın. Bes­len­me, eg­zer­siz ve uy­ku dü­ze­ni­niz uyum­lu ol­sun. Ev­de pi­şi­ri­len ye­mek­ler ter­cih edin. Dı­şa­rı­da ve­ya iş ye­rin­dey­se­niz fast fo­od ye­ri­ne sağ­lık­lı gı­da­lar se­çin. Öğ­le ve ak­şam ye­me­ği ara­sı 4 sa­at­ten faz­la ise mut­la­ka ara öğü­nü­nüz ol­sun. Ara öğün­ler­de mey­ve, ku­ru­ye­miş, süt ürün­le­ri gi­bi sağ­lık­lı be­sin­le­ri tü­ke­tin. At­la­dı­ğı­nız ana öğün­le­ri yo­ğurt, süt, ay­ran, ke­fir gi­bi pro­te­in içe­rik­li ara öğün­ler­le dol­du­run. İş­ta­hı­nı­za ha­kim ola­ma­dı­ğı­nız dö­nem­ler­de ke­fir ve ku­ru­ye­miş ile aç­lı­ğı­nı­zı bas­tı­rın. Gün­lük 2-3 por­si­yon mey­ve hak­kı­nı­zı ak­şam ye­me­ği­ne ka­dar tü­ke­tin. Ak­şam ye­me­ğin­den son­ra kar­bon­hid­rat alı­mı­nı ta­ma­men ke­sin. Ge­le­nek­se­le dö­nüş ya­pa­rak ye­ni ne­sil se­fer tas­la­rı ile ye­me­ği­ni­zi ya­nı­nız­da ta­şı­yın. Evi­ni­ze sağ­lık­sız pa­ket­li ürün­ler al­ma­yın. Mut­la­ka ta­ze mey­ve ve seb­ze alın. 
­Ye­me­ği sos­yal ak­ti­vi­te ola­rak gör­me­yin
­Ço­ğu in­san ye­mek ye­me ile sos­yal ak­ti­vi­te­yi bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­mak­ta­dır. Bu ne­den­le de ço­ğu za­man bol ka­lo­ri­li, yan­lış be­sin­ler ter­cih ede­bil­mek­te­dir. Ki­lo kont­ro­lü ya­pan­lar, ki­lo ver­mek is­te­yen­ler ve sağ­lık­lı ya­şa­mı ter­cih eden­ler 'sos­yal ye­mek" an­la­yı­şı­na bir sı­nır­lan­dır­ma ge­tir­me­li­dir. Bu, ki­şi­nin ken­di­si­ne 2 gün he­di­ye et­me­siy­le ola­bi­lir. Ya­ni ki­şi­ler haf­ta­nın 2 gü­nü­nü sos­yal ye­mek gü­nü ilan ede­bi­lir.
­Ki­lo kont­ro­lün­de "borç öde­me for­mü­lü" uy­gu­la­yın
­Tü­ke­ti­le­cek faz­la ka­lo­ri­nin çö­zü­mü "Borç Öde­me Pren­si­bi"­nin ka­bul edil­me­siy­le baş­lar. Alı­nan her faz­la ka­lo­ri borç ha­ne­si­ne iş­ler. Bu bor­cu öde­mek için­se ay­nı gün ya da er­te­si gün por­si­yon­lar dü­şü­rül­me­li ve yü­rü­yüş ya­pıl­ma­lı­dır. Böy­le­ce alı­nan faz­la ka­lo­ri atıl­mış ol­mak­ta­dır. Eğer bu den­ge­le­me ya­pıl­maz­sa ki­lo alı­mı ve vü­cut­ta­ki yağ ora­nı ar­tar. İler­le­yen dö­nem­ler­de de bir­çok has­ta­lı­ğa ka­pı­lar açıl­mış olur" de­di. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol