Ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne dik­kat çek­ti 

Çan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz, 24 Tem­muz Ba­sın Bay­ra­mı'­nı kut­la­dı. 

 Ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne dik­kat çek­ti 

Çan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz, 24 Tem­muz Ba­sın Bay­ra­mı'­nı kut­la­dı. 

23 Temmuz 2019 Salı 16:16
 Ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne dik­kat çek­ti 

­­Ba­sın Bay­ra­mı ne­de­niy­le bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­yan Çan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz, me­sa­jın­da ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne dik­kat çek­ti. Baş­kan Öz; "24 Tem­muz, san­sü­rün kal­dı­rıl­ma­sı ve Ba­sın Bay­ra­mı ve­si­le­siy­le baş­ta Ça­nak­ka­le'­de bu kut­sal mes­le­ği ic­ra eden ye­rel ba­sı­nı­mı­zın, ajans­la­rı­mı­zın, te­le­viz­yon­lar, rad­yo­lar ile in­ter­net si­te­le­ri­mi­zin de­ğer­li ça­lı­şan­la­rı­nı ve ül­ke­mi­zin tüm ba­sın emek­çi­le­ri­ni kut­la­rım. Ba­sın öz­gür­lü­ğü bu­gün en çok ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz kav­ram­dır. De­mok­ra­si­nin ge­re­ği ve ol­maz­sa ol­maz şar­tı­dır. Olay­lar ve her tür­lü ge­liş­me­ler hak­kın­da top­lu­mu bil­gi­len­dir­me gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­ren, hal­kı­mı­zın doğ­ru bil­gi­len­di­ril­me­si ve ha­ber al­ma hak­kı­nı kar­şı­la­yan Ça­nak­ka­le Med­ya­sı­na Ba­sın Bay­ra­mı se­be­biy­le iyi di­lek­le­ri­mi su­nu­yor ve ça­lış­ma ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum" de­di. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol