Baş­kan Gök­han­'a zi­ya­ret­çi akı­nı 

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, dün ma­ka­mın­da zi­ya­ret­çi­le­ri­ni ağır­la­dı. 

 Baş­kan Gök­han­'a zi­ya­ret­çi akı­nı 

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, dün ma­ka­mın­da zi­ya­ret­çi­le­ri­ni ağır­la­dı. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:58
 Baş­kan Gök­han­'a zi­ya­ret­çi akı­nı 

­­Baş­kan Gök­han; Ro­tary Ku­lü­bü Yö­ne­ti­mi, Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Ka­dın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Üye­le­ri ile Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Üni­ver­si­te­si (ÇO­MÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Se­dat Mu­rat­'ı ma­ka­mın­da ağır­la­dı. Ro­tary Ku­lüp Dö­nem Baş­ka­nı Ha­kan Pa­muk­çu ve Geç­miş Dö­nem Baş­ka­nı Soy­kan Özer­'i ma­ka­mın­da ağır­la­yan Baş­kan Gök­han, soh­bet or­ta­mın­da ge­çen zi­ya­ret­te ku­lüp ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin bil­gi al­dı. Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Ka­dın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Üye­le­ri­ni de ma­ka­mın­da ağır­la­yan Baş­kan Gök­han, zi­ya­ret ne­de­ni ile he­ye­te te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Kar­şı­lık­lı soh­bet ile ge­çen zi­ya­ret­te Baş­kan Gök­han, ka­dın­la­rın da­ha faz­la iş ha­ya­tı­na atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lar­ken, bu­na yö­ne­lik ge­rek­li des­tek­le­rin de art­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Baş­kan Gök­han son ola­rak ÇO­MÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Se­dat Mu­rat ve Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Bün­ya­min Ba­cak­'ı ma­ka­mın­da ağır­la­dı. Kar­şı­lık­lı soh­bet or­ta­mın­da ge­çen zi­ya­ret­te Mu­rat, Baş­kan Gök­han­'a ÇO­MÜ de ger­çek­leş­ti­ri­len fa­a­li­yet­le­re iliş­kin bil­gi ver­di. Zi­ya­ret, Mu­rat­'ın Baş­kan Gök­han­'a he­di­ye tak­di­mi ile son bul­du.


 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol