Be­le­di­ye­den öğ­re­nim yar­dı­mı imkâ­nı

Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si is­tek okul­la­rın­da kar­şı­lık­sız öğ­re­nim yar­dı­mı imkâ­nı su­nu­yor.

 Be­le­di­ye­den öğ­re­nim yar­dı­mı imkâ­nı

Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si is­tek okul­la­rın­da kar­şı­lık­sız öğ­re­nim yar­dı­mı imkâ­nı su­nu­yor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
 Be­le­di­ye­den öğ­re­nim yar­dı­mı imkâ­nı

­­Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si İs­tek Okul­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği pro­to­kol ne­ti­ce­sin­de Ça­nak­ka­le Mer­kez­de ika­met eden öğ­ren­ci­le­re kar­şı­lık­sız öğ­re­nim yar­dı­mı için kon­ten­jan su­nu­yor. Kar­şı­lık­sız öğ­re­nim yar­dı­mın­dan ya­rar­lan­mak için baş­vu­ru sa­hip­le­ri­nin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler şu şe­kil­de; Ça­nak­ka­le Mer­kez­de ika­met şar­tı, spor ve sa­nat ala­nın­da özel ba­şa­rı bel­ge­le­ri. Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met ve Yar­dım Yö­net­me­li­ği­ne bağ­lı ka­lı­na­rak Sos­yal Yar­dım De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­la­cak. 2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim yı­lı için 23 Tem­muz 2019 Sa­lı gü­nü baş­la­ya­cak baş­vu­ru­lar 5 Ağus­tos 2019 Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 17.30 da so­na ere­cek. Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü'­ne ger­çek­leş­ti­ri­le­cek baş­vu­ru­lar­da is­te­nen ev­rak­lar şu şe­kil­de; Baş­vu­ru Di­lek­çe­si, Mat­bu baş­vu­ru for­mu (Ku­rum­dan tes­lim edi­le­cek­tir.), Kar­ne fo­to­ko­pi­si (li­se baş­vu­ru­su için Lgs sı­nav so­nuç bel­ge­si), Spor ve­ya Sa­nat ala­nın­da Ba­şa­rı bel­ge­le­ri, 1 adet ve­si­ka­lık fo­toğ­raf, An­ne-­Ba­ba ma­aş bord­ro­su. ­
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol