Bu pro­jey­le tra­fik ka­za­la­rı en aza in­di­ri­le­cek 

Ça­nak­ka­le'­de tra­fik ka­za­la­rı 'Bu Yol­da Hep Bir­lik­te­yiz' isim­li pro­jey­le en aza in­di­ri­le­cek. ­

 Bu pro­jey­le tra­fik ka­za­la­rı en aza in­di­ri­le­cek 

Ça­nak­ka­le'­de tra­fik ka­za­la­rı 'Bu Yol­da Hep Bir­lik­te­yiz' isim­li pro­jey­le en aza in­di­ri­le­cek. ­

19 Temmuz 2019 Cuma 17:15
 Bu pro­jey­le tra­fik ka­za­la­rı en aza in­di­ri­le­cek 

­­­­İ­çiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'­nın tra­fik ka­za­la­rı ve bu ka­za­lar­da­ki ölüm ve ya­ra­lan­ma olay­la­rı­nı en aza in­dir­mek ama­cıy­la uy­gu­la­nan 'Bu Yol­da Hep Bir­lik­te­yiz' pro­je­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye'­nin tüm il ve il­çe­le­rin­de eş za­man­lı dü­zen­le­nen 2019 yı­lı ilk 6 ay­lık Tra­fik De­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı, Va­li Or­han Tav­lı baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­ya Va­li Yar­dım­cı­sı Cez­mi Ba­tuk, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Em­rul­lah Bü­yük, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­lal Sel, İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Fer­hat Yıl­maz, İl Em­ni­yet Mü­dür Yar­dım­cı­sı Et­hem Er­söz, Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Ula­şım Hiz­met­le­ri Mü­dü­rü Ha­ya­ti Gür­ses, Tra­fik Tes­cil ve De­net­le­me Şu­be Mü­dü­rü Er­dal Mu­sa­oğ­lu, İl Jan­dar­ma Tra­fik Şu­be Mü­dür Ve­ki­li J.Kd.Bçvş. Naz­mi Do­ğan, İl Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı Re­cai Ke­leş, Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ba­hat­tin Tür­kan ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Oda­sı tem­sil­ci­si Hik­met Ön­der ve il­gi­li Em­ni­yet ve Jan­dar­ma per­so­ne­li ka­tıl­dı. 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, Tra­fik Gü­ven­li­ği Uy­gu­la­ma Po­li­ti­ka Bel­ge­si doğ­rul­tu­sun­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın tra­fik ka­za­la­rı ile so­nu­cun­da­ki ölüm ve ya­ra­lan­ma­la­rın azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la Po­lis ve Jan­dar­ma böl­ge­sin­de yü­rü­tü­len ey­lem plan­la­rı, kam­pan­ya­lar, alı­nan tra­fik ted­bir­le­ri ve yü­rü­tü­len pro­je­ler gö­rü­şü­le­rek de­ğer­len­di­ril­di. Top­lan­tı­da; Tra­fik Tes­cil ve De­net­le­me Şu­be Mü­dü­rü Er­dal Mu­sa­oğ­lu ve İl Jan­dar­ma Tra­fik Şu­be Mü­dür Ve­ki­li J.Kd.Bçvş. Naz­mi Do­ğan ta­ra­fın­dan Ça­nak­ka­le'­nin tra­fik du­ru­mu hak­kın­da bil­gi­ler ve­ril­di. Tra­fik ted­bir­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da; "Ya­şam Tü­nel­le­ri"­nin Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ta­mam­la­na­rak et­kin bir şe­kil­de bil­gi­len­dir­me ve bi­linç­len­dir­me fa­a­li­yet­le­rin­de kul­la­nıl­ma­sı, "Bu Yol­da Hep Bir­lik­te­yiz" kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan tüm kol­luk kuv­vet­le­ri­nin KTK'­nın "se­yir ha­lin­de cep te­le­fo­nuy­la gö­rüş­me (73/c), tra­fi­ği teh­li­ke­ye so­ka­cak şe­kil­de şe­rit de­ğiş­tir­me-­ma­kas at­ma(46/2g), em­ni­yet ke­me­ri kul­lan­ma­ma (78/­1a) ve ya­ya ön­ce­li­ği (74/­1a ile 74/1b)" mad­de­le­rin­den "T­ra­fik Ku­ral İh­lal Tes­pit Tu­ta­na­ğı" dü­zen­le­me­si uy­gu­la­ma­sı­na ay­nı ka­rar­lı­lık­la de­vam edil­me­si, Be­le­di­ye­ler ve Ka­ra­yol­la­rı­nın il­gi­li bi­rim­le­ri ile ge­rek­li ko­or­di­nas­yon sağ­la­na­rak ve ge­re­ken mad­di kay­nak ve in­san gü­cü ko­nu­sun­da ye­rel imkân­lar ha­re­ke­te ge­çi­ri­le­rek; "Ön­ce Ya­ya" gör­se­li uy­gu­la­ma­sı­nın eği­tim­/öğ­re­tim dö­ne­mi­nin baş­la­ya­ca­ğı 09 Ey­lül 2019 ta­ri­hin­den ön­ce ta­mam­lan­ma­sı, Tra­fik Gü­ven­li­ği Uy­gu­la­ma Po­li­ti­ka Bel­ge­si doğ­rul­tu­sun­da Ba­kan­lı­ğı­mız he­def­le­ri­ne ula­şıl­ma­sı ve tra­fik ka­za­la­rı ile so­nu­cun­da­ki ölüm ve ya­ra­lan­ma­la­rın azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la yü­rü­tü­len 2019 yı­lı ilk al­tı ay­lık dö­ne­mi kap­sa­yan ey­lem plan­la­rı göz­den ge­çi­ril­miş olup, ikin­ci al­tı ay­lık ey­lem plan­la­rı­nın ha­zır­lan­ma­sı sü­re­cin­de İl Tra­fik Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sı­na İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, İl Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü ve Sü­rü­cü Kurs­la­rı­nın da ça­ğı­rı­la­rak gö­rüş ve öne­ri­le­ri­nin alın­ma­sı, 2019 yı­lı ikin­ci al­tı ay­lık ve ge­le­cek al­tı ay­lık dö­nem­ler için ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın ile pay­la­şı­la­rak va­tan­daş­la­ra du­yu­rul­ma­sı, Tra­fik Gü­ven­li­ği Uy­gu­la­ma Po­li­ti­ka Bel­ge­si doğ­rul­tu­sun­da Ba­kan­lı­ğı­mız he­def­le­ri­ne ula­şıl­ma­sı ve tra­fik ka­za­la­rı ile so­nu­cun­da­ki ölüm ve ya­ra­lan­ma­la­rın azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la yü­rü­tü­len kam­pan­ya ve pro­je­le­rin ta­nı­tı­mı­nın ya­pı­la­rak far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­na­cak pan­kart, şap­ka, dü­dük, çan­ta vb. ma­ter­yal­le­rin din­len­me ve mo­la yer­le­rin­de, üni­ver­si­te­ler­de, muh­tar­lık­lar­da ve hal­ka açık alan­lar­da kul­la­nıl­ma­sı, söz ko­nu­su ma­ter­yal­le­rin Be­le­di­ye­ler, İl Özel İda­re­si ve GES­TAŞ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ara­cı­lı­ğıy­la te­mi­ni için İl Tra­fik Ko­mis­yo­nun­ca ka­rar alın­ma­sı, Muh­tar­lar ile ya­pı­lan top­lan­tı­lar­da tra­fik ile il­gi­li yü­rü­tü­len kam­pan­ya ve pro­je­le­re de­ği­nil­me­si, al­kol­lü iken araç kul­la­nıl­ma­ma­sı­na yö­ne­lik eği­tim ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­rak ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı, İli­miz­de ta­rım­sal fa­a­li­yet­le­rin yo­ğun ola­rak ic­ra edil­di­ği böl­ge­ler­de trak­tör kul­lan­ma eği­tim­le­ri­nin dü­zen­len­me­si, söz ko­nu­su ça­lış­ma­la­rın il­çe­ler­de de Kay­ma­kam­lar ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­le­rek yıl bo­yun­ca ta­ki­bi­nin sağ­lan­ma­sı ko­nu­la­rı üze­rin­de du­rul­du. 
"­Ge­rek­li ted­bir­le­ri alın"
­Top­lan­tı­da bir de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Va­li Or­han Tav­lı, tra­fik ka­za­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı için Ça­nak­ka­le'­de tra­fik ku­ral­la­rı­na uyul­ma­sı hu­su­sun­da şe­hir mer­kez­le­rin­de baş­ta be­le­di­ye­ler ol­mak üze­re il­gi­li ku­rum­la­rın ge­rek­li ted­bir­le­ri al­ma­la­rı ko­nu­sun­da ta­li­mat ver­di. İl ge­ne­lin­de tra­fik­le il­gi­li yol ya­pım ça­lış­ma­la­rı, işa­ret­le­me, ba­ri­yer­le­me, ışık­lan­dır­ma, tra­fik işa­ret ta­be­la­sı ek­sik olan nok­ta­lar­da ça­lış­ma­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ve­ren Va­li Tav­lı; "Ça­nak­ka­le'­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın can gü­ven­li­ği ve tra­fik dü­ze­ni biz­ler için çok önem­li­dir" de­di. Va­li Tav­lı, bu ko­nu­da ça­lış­ma­la­rın ka­ra­yol­la­rı, be­le­di­ye­ler ve il­gi­li di­ğer ka­mu ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ara­lık­sız sür­dü­rül­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol