ÇA­BİS pro­to­ko­lü im­za­lan­dı

Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si ve Ke­pez Be­le­di­ye­si ara­sın­da ÇA­BİS pro­to­ko­lü için im­za tö­re­ni ger­çek­leş­ti.

 ÇA­BİS pro­to­ko­lü im­za­lan­dı

Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si ve Ke­pez Be­le­di­ye­si ara­sın­da ÇA­BİS pro­to­ko­lü için im­za tö­re­ni ger­çek­leş­ti.

23 Temmuz 2019 Salı 15:22
 ÇA­BİS pro­to­ko­lü im­za­lan­dı

­­Bir sü­re­dir ça­lış­ma­la­rı de­vam et­mek­te ol­san ÇA­BİS im­za­la­nan pro­to­kol ile Ke­pez'­de hiz­me­te gir­miş ol­du. Tö­ren­de ko­nu­şan Ke­pez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bi­rol Ars­lan, Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si ile her an­lam­da or­tak ça­lış­ma­la­rın de­vam ede­ce­ği­nin müj­de­si­ni ve­re­rek; "ÇA­BİS Ke­pez­'e ha­yır­lı ol­sun" de­di. Ya­pı­lan tö­re­nin ar­dın­dan ÇA­BİS'­le­ri ilk kul­la­nan­lar Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han ve Ke­pez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bi­rol Ars­lan ol­du. Ke­pez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bi­rol Ars­lan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; "Bu­gün açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı­mız ÇA­BİS Ke­pez is­tas­yon­la­rı ile ÇA­BİS abo­ne­le­ri­ni Ça­nak­ka­le'y­le Ke­pe­zin her ye­ri­ne ke­sin­ti­siz ulaş­tır­ma sağ­la­ya­ca­ğız. Ça­nak­ka­le ve Ke­pez ar­tık et ve tır­nak gi­bi ol­du, Ke­pez'­den Ça­nak­ka­le'­ye gi­den öğ­ren­ci kar­deş­le­ri­miz var, Va­tan­daş­la­rı­mız var yi­ne ay­rı­ca Ça­nak­ka­le'­den Ke­pez­'e iş yer­le­ri­ne, Has­ta­ne­ler Böl­ge­si­ne, SGK'­ya, Diş Has­ta­ne­si­ne ge­len hem­şe­ri­le­ri­miz var. Ha­ya­tın her ala­nın­da esa­sın­da ber­be­riz. Sa­de­ce akıl­lı bi­sik­let­le­ri Ke­pez'­de kul­lan­mak için ha­zır­lan­mış bir pro­to­ko­lü im­za­la­ma­ya­ca­ğız. Bun­dan son­ra­da Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si ile Ke­pez Be­le­di­ye­si bir­lik­te ata­ca­ğı or­tak adım­la­rın ve iki be­le­di­ye­nin bir­lik­te ya­ra­ta­ca­ğı si­ner­ji ile ata­ca­ğı­mız im­za ile bir­lik­te bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma­la­rı­mı­zın adı­mı­nı da at­mış ola­ca­ğız. Bir­bir­le­ri­nin içi­ne geç­miş iki ken­tin be­le­di­ye­le­ri bun­dan son­ra­da halk­la­rı­nın mut­lu­lu­ğu için bir­lik­te ha­re­ket ede­cek­ler­dir. 31 Mart ön­ce­sin­de şöy­le de­miş­tim Hiç­bir ku­rum ile kav­ga et­me­ye­ce­ğiz ve ay­rı­ca da şöy­le de­miş­tim Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si­nin etin­den, sü­tün­den, tü­yün­den her şe­yin­den fay­da­la­na­ca­ğız de­miş­tim ve 31 Mart se­çim­le­rin­den son­ra­da Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı ile Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si­nin bil­gi­le­rin­den, Tec­rü­be­le­rin­den, Tek­nik des­tek baş­ta ol­mak üze­re, ek­sik ol­du­ğu­muz ko­nu­lar­da Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si­nin Des­te­ği­ni al­mak­ta­yız. Bu bağ­lam­da Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ağa­be­yim, Öğ­ret­me­nim sa­yın Ül­gür Gök­han baş­ta ol­mak üze­re be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­la­rı­mı­za, bü­rok­rat­la­rı­mı­za ve Ke­pez Be­le­di­ye­si­nin tüm bü­rok­rat­la­rı­na, tüm be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­ne bu­ra­dan ay­rı ay­rı te­şek­kür et­mek is­ti­yo­rum. Bir elin ne­si var iki elin se­si var, Bir­lik­ten kuv­vet do­ğar, Baş ba­şa ver­me­yin­ce taş ye­rin­den kalk­maz, bu ata­söz­le­ri han­gi du­rum­lar son­ra­sın­da na­sıl söy­len­di­ği bi­lin­me­se de or­tak me­sa­jı ta­kım ol­mak­tır. Ar­tık iki eki­bin üye­le­ri bir ara­ya gel­miş ve da­ha bü­yük bir eki­bi oluş­tur­muş­tur. Bu ekip üye­le­ri bir­bir­le­ri­ni ta­mam­lı­yor, tıp­kı Esen­ler­de ÇA­BİS­'e bi­nen bir hem­şe­ri­miz, Ke­pez pla­jın­da bi­sik­let is­tas­yo­nu­na bi­sik­le­ti­ni bı­ra­ka­rak, Ke­pez pla­jın­da de­ni­ze gi­re­ce­ği gi­bi. Bu mut­lu­luk­la­rı ço­ğal­ta­ca­ğız. Bu­gün çok mut­lu­yum, çok gü­zel iş­le­re im­za atı­yo­ruz. İs­tan­bul'­da ol­du­ğu gi­bi Ça­nak­ka­le'­de Ke­pez'­de ül­ke­miz­de her şey çok gü­zel olu­yor. Ka­tı­lım­la­rı­nız için çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­rum, tüm bü­rok­rat­la­ra çok te­şek­kür edi­yo­rum, ÇA­BİS Ke­pez­'e ha­yır­lı ol­sun" de­di. 
"­Ça­nak­ka­le ile Ke­pez­'in ar­tık bir­lik­te ol­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek hiç­bir şey yok"
­Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han İse; "Bu­gün bu­ra­da Ke­pez Be­le­di­ye­miz­de ya­ni kar­deş be­le­di­ye­miz­de yi­ne bir ula­şım ala­nın­da iş bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za tö­re­niy­le be­ra­be­riz. Bi­li­yor­su­nuz ki Ke­pez Be­le­di­ye­siy­le ge­nel ula­şım­da da be­ra­be­riz, bir­lik­te ha­re­ket edi­yo­ruz. İn­şal­lah bun­dan son­ra­da o ula­şım ala­nın­da da da­ha ge­niş iş bir­lik­le­ri ya­pa­ca­ğız. Hat­ta ben baş­ka­nı bu­ra­dan teş­vik edi­yo­rum, sen­de oto­büs al, sen­de bu şe­hir­den ya­rar­lan di­ye teş­vik­le­rim­de var. Yi­ne bu bağ­lam­da nü­fus­la­rı­mız ar­tı­yor onun için bü­tün gü­zer­gah­lar ya da bu gü­zer­gah­lar­da­ki or­tak so­run­la­rı da bir­lik­te il­gi­li bü­rok­rat­la­rı­mız iş bir­li­ği içe­ri­sin­de çöz­mek için ça­ba gös­te­ri­yor­lar. Bu ara­da da bi­zim 2016 yı­lın­dan be­ri Ça­nak­ka­le de uy­gu­la­dı­ğı­mız ÇA­BİS ya­ni akıl­lı bi­sik­let sis­te­mi­ni Ke­pez­'e de uy­gu­la­mak için bu­gün bu­ra­da­yız, sa­yın baş­kan­la mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­dı. Çün­kü biz bu­nu za­ten Gü­zel­ya­lı ve Dar­da­nos­'a bu­nu plan­lı­yor­duk, za­ten Ke­pez'­den ge­çi­li­yor ne­den ke­pez­de ol­ma­sın, Ke­pez za­ten baş­tan ba­şa akıl­lı bi­sik­let ya­pa­bi­le­cek bü­yük­lük­te ar­tık, bi­de Ça­nak­ka­le ile Ke­pez­'in ar­tık bir­lik­te ol­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek hiç­bir şey yok. Tam ter­si­ne Ça­nak­ka­le'­de ça­lı­şıp Ke­pez'­de ika­metgâh eden­ler var Ke­pez'­de ça­lı­şıp Ça­nak­ka­le'­de otu­ran bin­ler­ce in­sa­nı­mız var, Öğ­ren­ci­le­ri­miz var, Üni­ver­si­te­miz var. Bir bir­lik­te­li­ği­miz var çün­kü sı­nı­rı­mız bel­li de­ğil, ya­ni sor­sa­nız bu sı­nır ner­den ge­çi­yor ço­ğu in­san bil­mez. Onun için her tür­lü ye­ni­li­ği de biz bun­dan böy­le­de ke­pez­le pay­la­şa­ca­ğız. Duy­muş­su­nuz­dur biz ge­çen haf­ta bir Av­ru­pa pro­je­si ile il­gi­li akıl­lı kent­ler üze­rin­de ça­lış­ma­mız ge­re­ği Tar­ra­go­na'­ya git­tik, İs­pan­ya'­da es­ki bir ta­ri­hi şe­hir aşa yu­ka­rı bi­zim ka­dar nü­fu­su var. Ora­ya git­tik ora­da­ki akıl­lı uy­gu­la­ma­la­rı gö­re­bil­mek için biz­de bu­ra­da o ça­ba içe­ri­sin­de­yiz akıl­lı kent­ler plat­for­mu­nun bir üye­si ol­ma yo­lun­da gi­di­yo­ruz. Bu sis­tem­de bir akıl­lı kent uy­gu­la­ma­sı on­lar­da da var ama biz Bar­ce­lo­na'­dan bi­le ile­ri­de­yiz. Biz 2016'­dan be­ri bu­nu ta­kip et­mek­te­yiz, Bi­raz ön­ce ra­kam­lar ve­ril­di, şu­an da is­tas­yon sa­yı­sı 21­'e çık­mış du­rum­da bun­la­rın 3 ta­ne­si Al-­Bı­rak, ama as­lın­da al bı­rak la bun­lar­la Al-­Bı­rak'­lar ara­sın­da çok bü­yük bir fark yok, yi­ne ora­da bir apa­ra­ta ki­lit­li­yor­su­nuz son­ra baş­ka bi­ri­si­de ge­lip ora­dan o akıl­lı te­le­fon­lar­da­ki uy­gu­la­ma­lar sa­ye­sin­de bu bi­sik­let­le­ri ki­ra­la­ya­bi­li­yor­lar. İs­te­di­ği yer­de bı­ra­ka­bi­li­yor ora­dan za­ten bı­rak­tı­ğı bel­li olu­yor. Ama ay­nı za­man­da da me­se­la bi­sik­le­te bin­di­niz. Kaç ki­lo­met­re yol yap­tı­nız, ne ka­dar ka­lo­ri har­ca­dı­nız hep­si­ni de bu sis­tem için­de gö­re­bi­le­cek­si­niz. Ya­ni tek­no­lo­ji­yi kent­le­ri­mi­ze ola­bil­di­ğin­ce yer­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. 2007 se­ne­sin­den be­ri de şeh­ri­mi­zin oto­büs­le­ri­ne kre­di kar­tı ile bi­ne­bil­me imkâ­nı var. Bun­dan son­ra Ke­pez­'e de bun­la­rı uy­gu­la­ya­ca­ğız ya­ni Ke­pez­'in­de ya­rar­la­na­bil­me­si için bir­lik­te ha­re­ket ede­ce­ğiz, kat­kı ve­re­ce­ğiz. Bi­raz Ön­ce sa­yın baş­kan Ça­nak­ka­le'­nin etin­den sü­tün­den ya­rar­la­na­ca­ğız de­di hep­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum yu­mur­ta­lar bi­ze kal­dı. Ya­ni Kent­le­ri­mi­zi ge­liş­tir­mek du­ru­mun­da­yız, sa­hil­le­ri­mi­zi iyi du­ru­ma ge­tir­mek zo­run­da­yız. Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si­nin bü­tün im­kan­la­rı­nı el­bet­te ki kul­la­na­ca­ğız. Ben ön­ce­lik­le bu sis­te­min Ke­pez­li­le­re ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum, in­şal­lah her­kes bu sis­te­mi kul­la­na­bi­lir" di­ye ko­nuş­tu. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan pro­to­kol im­za­lan­dı. Kur­de­le ke­si­mi­ni ço­cuk­lar ile bir­lik­te ya­pan Baş­kan­lar, Ke­pez­'e ye­ni ge­len ÇA­BİS İs­tas­yo­nun­da­ki bi­sik­let­le­re bin­di­ler. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol