Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si'n­de bü­yük bu­luş­ma (Video)

Da­ha ön­ce An­ka­ra'­da ger­çek­le­şen bü­yük bu­luş­ma bu kez, AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran­'ın, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han­'a ia­de­-i zi­ya­re­ti ile Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si'n­de ger­çek­leş­ti. 

 Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si'n­de bü­yük bu­luş­ma (Video)

Da­ha ön­ce An­ka­ra'­da ger­çek­le­şen bü­yük bu­luş­ma bu kez, AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran­'ın, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han­'a ia­de­-i zi­ya­re­ti ile Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si'n­de ger­çek­leş­ti. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28

­AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran, Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han­'a ia­de­-i zi­ya­ret­te bu­lun­du. Ça­nak­ka­le'­nin gö­rü­şül­dü­ğü zi­ya­ret­te AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Yıl­dı­ray Öl­çek ve Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Mec­li­si AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Es­ra Yük­sel'­de ha­zır bu­lun­du. So­run­la­rı de­ğil, çö­züm­le­ri öne çı­ka­ran bir an­la­yış­la be­ra­ber 5 yıl ge­çir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran; "Bu­gün Ça­nak­ka­le'­mi­zin Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı sa­yın Ül­gür Gök­han­'ı, İl­çe Baş­ka­nı­mız ve Mec­lis Grup Baş­kan­ve­ki­li­miz­le zi­ya­ret et­mek is­te­dik. Bi­li­yor­su­nuz ül­ke­mi­zin gün­de­mi­nin yo­ğun­lu­ğu­na bağ­lı ola­rak mec­lis­te son dö­nem­de özel­lik­le he­pi­mi­zi ya­kın­dan il­gi­len­di­ren önem­li ka­nun­lar geç­ti. Mu­ha­le­fe­ti ile ik­ti­da­rı ile çok yo­ğun me­sa­i­ler har­can­dı. Top­lu­mun ya­kı­nan ta­kip et­ti­ği bir­çok ko­nu­nun çö­zü­mü için ka­nun ça­lış­ma­la­rı bü­yük oran­da ta­mam­lan­dı. Per­şem­be gü­nü ge­ce geç sa­at­te mec­li­si ka­pat­tık. 1 Ekim­'e ka­dar ola­ğan üs­tü bir du­rum ol­maz­sa Mec­li­si­miz iç tü­zük ge­re­ği ka­pa­lı. Fa­kat bi­zim için, ve­kil­ler için ta­til de­ğil mec­lis­te­ki fa­a­li­yet­ler için im­kan­dır bu dö­nem. Biz mec­li­si ka­par ka­pa­maz, Per­şem­be ge­ce bit­ti, Cu­ma gü­nü not­la­rı­mı­zı to­par­la­dık ve Cu­ma ak­şam iti­ba­ri ile Jü­li­de ha­nım ile bir­lik­te şeh­ri­mi­ze gel­dik. İki­miz­de iki kol­dan baş­la­ya­rak bu ta­til dö­ne­mi­ni mil­le­ti­miz­le ge­çi­re­lim dert­le­ri­ni din­le­ye­lim ça­lış­ma­la­rı­mı­zı pay­la­şa­lım is­te­dik. Cu­mar­te­si gü­nü Lâp­se­ki'­miz­de pa­zar zi­ya­re­ti ol­mak üze­re bü­tün ka­mu ku­rum­la­rı ile bir ara­ya gel­dik. Pa­zar gü­nü Bi­ga'­mız­da genç­lik prog­ram­la­rı­na ka­tıl­dık. Bu­gün­de ilk me­sai gü­nün­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek hem Ça­nak­ka­le'­mi­zin so­run­la­rı­nı ko­nu­şa­lım hem sa­yın baş­kan bun­dan bir­kaç haf­ta ön­ce An­ka­ra'­da bi­zi zi­ya­ret et­miş­ler­di, bir ia­de­-i zi­ya­ret ol­sun is­te­dik" de­di. 
"­Biz uza­tı­lan hiç­bir eli ha­va­da bı­rak­ma­yız"
"­Biz uza­tı­lan hiç­bir eli ha­va­da bı­rak­ma­yız de­miş­tik da­ha ön­ce­sin­de ay­nı şe­yi söy­lü­yo­rum, Baş­ka­nı­mız gel­dik­ten he­men son­ra biz­de ken­di­si zi­ya­ret et­me­yi bir gö­rev bil­dik" di­yen Tu­ran; "Ta­bi ki önü­müz­de 4-5 yıl gi­bi se­çim­siz bir dö­nem var, hem ye­rel ik­ti­dar bu ko­nu­da se­çim­le­ri­ni bi­tir­di, hem ge­nel ik­ti­dar se­çim­le­ri bi­tir­di. Önü­müz­de çok te­miz bir hiz­met dö­ne­mi var. Bu dö­nem­de po­le­mik­ler­den uzak si­ya­si kav­ga­lar­dan uzak ül­ke­nin te­mel me­se­le­le­ri­ni iyi de­ğer­len­di­ren bir za­ma­nı kul­la­na­lım is­ti­yo­ruz. Tüm ku­rum­la­rıy­la, bu­nu be­le­di­ye­si, va­li­si, mü­dü­rü hep­si be­ra­ber da­ha uyum içe­ri­sin­de da­ha ile­ti­şim içe­ri­sin­de bir­bi­ri­ni an­la­yan din­le­yen, so­run­la­rı de­ğil de Çö­züm­le­ri öne çı­ka­ran bir an­la­yış­la be­ra­ber 5 yıl ge­çir­mek is­ti­yo­ruz. Biz 5 yıl ar­tık mil­let­ve­ki­li­yiz, sa­yın baş­kan da ar­tık 5 yıl Be­le­di­ye Baş­ka­nı do­la­yı­sıy­la mer­kez il­çe­mi­zin dert­le­ri baş­ta ol­mak üze­re tüm il­çe­mi­zin so­run­la­rı­nı dert­le­ri­ni ma­sa­ya ya­tır­mak he­pi­mi­zin gö­re­vi sa­yın baş­kan bi­zi An­ka­ra'­da zi­ya­ret et­ti­ğin­de 3-4 önem­li ko­nu var­dı. Bun­la­rın bir kıs­mı ka­mu ya­tı­rım­la­rı açı­sın­dan DSI baş­ta ol­mak üze­re il­gi­li bi­rim­ler­le gö­rü­şül­me­si ge­re­ken ko­nu­lar­dı. Bir kıs­mı be­le­di­ye­mi­zin ya­pa­ca­ğı su arıt­ma te­si­si baş­ta ol­mak üze­re ba­zı te­mel in­sa­ni me­se­le­le­rin ol­du­ğu ya­tı­rım­la­rın ta­lep­le­riy­di. Biz der­si­mi­zi ça­lış­tık bun­la­ra yar­dım­cı ola­ca­ğı­mız yer­ler­le il­gi­li önem­li müj­de­le­ri­miz var. Bir da­ha söy­lü­yo­rum biz el uza­tan hiç­bir eli ha­va­da bı­rak­ma­yız, ye­ter ki ile­ti­şi­mi­miz ol­sun" şek­lin­de ko­nuş­tu. 
"­Ça­nak­ka­le'­mi­ze kat­kı sağ­la­yan adım­lar ol­sun"
­Tu­ran söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "Ça­nak­ka­le'­miz za­man za­man, sa­yın baş­ka­na da o za­man ifa­de et­miş­tik bel­ki de hiç bi­ri­mi­zin hak et­me­di­ği gün­dem­ler­le Tür­ki­ye'­nin gün­de­min­de yer al­dı. Bu tarz tu­riz­mi olum­suz et­ki­le­yen, Si­ya­se­ti olum­suz et­ki­le­yen gün­dem­le­ri biz doğ­ru bul­ma­dı­ğı­mı­zı ifa­de et­mek is­te­miş­tik. İs­te­riz ki bun­dan son­ra­ki 5 yıl da Da­ha böy­le ya­tı­rım­la­rın öne çık­tı­ğı mu­hab­be­tin, soh­be­tin öne çık­tı­ğı bir dö­nem ol­sun. Biz bu ko­nu­da hem sa­yın Baş­ka­nın zi­ya­re­tin­den son­ra­ki ia­de­-i zi­ya­ret­le il­gi­li ol­sun hem bun­dan son­ra­ki sü­reç­ler­de ol­sun gö­rüş­me­ye, ko­nuş­ma­ya so­run­la­rı çöz­me­ye yö­ne­lik ira­de or­ta­ya koy­ma­ya ha­zı­rız ye­ter ki iyi ni­yet ol­sun, ye­ter ki sa­mi­mi­yet ol­sun, ye­ter ki Ça­nak­ka­le'­mi­ze kat­kı sağ­la­yan adım­lar ol­sun. O yüz­den bir da­ha söy­le­mek is­ti­yo­rum ki bu­gün sa­yın baş­ka­nı zi­ya­ret et­mek­ten bü­yük ke­yif al­dık, ben tek­rar­dan hem ba­sı­nın il­gi­si­ne hem de sa­yın baş­ka­nın ev sa­hip­li­ği­ne te­şek­kür et­mek is­ti­yo­ruz." 
­Gök­han; "Ar­tık he­pi­miz top­lu­mun ta­ma­mı­na hiz­met et­mek ile gö­rev­li­yiz"
­Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han ise; "Bu­ra­da bi­ze oy ve­ren­ler ol­du­ğu gi­bi baş­ka aday­la­ra da oy ve­ren­ler var ama se­çil­dik­ten son­ra ar­tık he­pi­miz top­lu­mun ta­ma­mı­na hiz­met et­mek ile gö­rev­li­yiz. Biz par­ti­li par­ti­siz ay­rı­mı ya­pa­cak du­rum­da de­ği­liz. Do­la­yı­sıy­la biz be­le­di­ye mec­li­sin­den baş­lar­sak. Da­ha çok ye­ni­yiz 3-4 mec­lis yap­tık ama çok ke­yif­le mec­lis­le­ri­miz ge­çi­yor. Ak Par­ti gru­bu di­ğer grup­lar ile bir­lik­te or­tak de­ğer­le­ri iyi kö­tü bu­la­bi­li­yo­ruz. Ama ta­bi­ki en önem­li ko­nu ben ge­çen se­ne içe­ri­sin­de, bu ayın ba­şıy­dı ya­nıl­mı­yor­sam An­ka­ra'­da sa­yın mil­let­ve­ki­li­mi­zi, Par­la­men­to­da­ki grup baş­kan­ve­kil­li­ği oda­sın­da zi­ya­ret et­tim. Sağ ol­sun çok sa­mi­mi bir or­tam­da gö­rüş­me şan­sı­mız ol­du aşa yu­ka­rı 1,5 sa­a­te ya­kın gö­rüş­tük. Ön­ce­lik­le ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Ta­bi ki ko­nu­la­rı­mız Ça­nak­ka­le ko­nu­la­rıy­dı bü­tün ko­nu­la­rı or­ta­ya dök­tük. Özel­lik­le iş­te iç­me su­yu­muz ile il­gi­li, Sa­rı­çay ile il­gi­li ila­ve kre­di, Gü­zel­ya­lı'­nın ko­nu­su ile il­gi­li onun dı­şın­da baş­ka ko­nu­lar­da da hem ko­nu­la­rı ak­tar­mış ol­duk hem de des­tek­le­ri ta­lep et­miş ol­duk. Sağ ol­sun il­gi­len­di­ler ve çok önem­li iki ko­nu şu an­da çö­zül­müş du­rum­da bun­dan do­la­yı ge­çen gün ken­di­si­ne te­le­fon edip te­şek­kür et­tim" di­ye ko­nuş­tu. 
"­Bir­lik­te bu şe­hir için bir şey­ler yap­ma­lı­yız"
"­Bun­dan son­ra­ki sü­reç­ler­le il­gi­li de mut­la­ka olum­lu so­nuç­lar ola­cak­tır. Ta­bi­a­tı ila şu­nu bi­li­yo­ruz ya­ni bu­gün ka­mu kay­nak­la­rın­da da çok bü­yük bol­luk yok. Ama so­nuç ola­rak bü­tün Tür­ki­ye ola­rak bö­lü­şe­ce­ğiz. Ta­bi bu­ra­da Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin Jü­li­de ha­nım­da da­hil ol­mak üze­re kat­kı­la­rı çok önem­li. Bu bü­tün­lük bu­ra­da Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı ve di­ğer ku­rum­la­rı da el­bet­te ki bir di­ya­log içe­ri­si­ne so­ka­cak­tır. Ya­ni bu­ra­da ça­tış­ma­lar­dan bes­le­nen­ler­de var, özel­lik­le ça­tış­ma­lar de­vam et­se de biz­de bu­ra­dan ne­ma­lan­sak di­yen­ler, dü­şü­nen­ler ol­du" di­yen Baş­kan Gök­han; "Bu ni­ye ol­du onu da söy­le­mek is­ti­yo­rum son 5 yıl­da 8 ta­ne se­çim ge­çir­dik ve ma­a­le­sef bir ta­ne de o ha­in dar­be te­şeb­bü­sü­nü ge­çir­dik. Ya­ni otu­rup ta Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, Mil­let­ve­kil­le­ri si­ya­se­tin dı­şın­da ken­di te­mel ko­nu­la­rı ile il­gi­li bir di­ya­log kur­ma fır­sat­la­rı­nı ya­ka­la­ma imkâ­nı bu­la­ma­dı­lar. Çün­kü se­çim de­mek bir yer­de mu­ha­le­fet de­mek, bir yer­de kar­şı­lık­lı mü­ca­de­le de­mek ya­ni de­mok­ra­si­nin ge­re­ği. Ama otu­rup da ar­ka­daş şun­lar var şu ko­nu­lar var di­ye gö­rüş­me fır­sa­tı ola­ma­dı. Da­ha ön­ce yi­ne bir kre­di onay ko­nu­su var­dı onu çöz­müş­tü çok ön­ce Bü­lent bey sa­ğol­sun. Ama da­ha son­ra iş­te de­di­ği­miz gi­bi böy­le di­ya­log­lar si­ya­se­te kur­ban git­ti di­ye­lim. Çün­kü hep se­çim hep se­çim fa­lan ney­se o gün­ler gel­di geç­ti fa­lan bi­raz ön­ce sa­yın ve­ki­lim­de söy­le­di de­di ki önü­müz­de en az 4,5 yıl sü­re var se­çi­min bah­se­dil­me­ye­ce­ği. Bah­se­dil­me­me­si ge­rek­ti­ği hat­ta çün­kü si­ya­set bu her an her şey ola­bi­lir ama ben­ce ar­tık Ül­ke­nin bir an­la­yış bir­li­ği içe­ri­sin­de bir yol al­ma­sı la­zım. Bir şey­ler yap­ma­mız la­zım, hem kent­te hem de Ül­ke­de" şek­lin­de ko­nuş­tu. 
­"İn­şal­lah bu olum­lu ha­va Ça­nak­ka­le'­de sü­re­cek"
­Baş­kan Gök­han söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "O­nun için bu di­ya­log­lar Ça­nak­ka­le'­de böy­le gö­rün­tü­ler çok önem­li. Bu­ra­da bü­tün Tür­ki­ye'­ye yan­sı­ma­lı ya­ni bir mu­ha­le­fet­te­ki be­le­di­ye ve onun­la be­ra­ber ik­ti­da­rın mil­let­ve­ki­li hat­ta grup baş­kan­ve­ki­li, Be­le­di­ye mec­lis Grup baş­kan­ve­ki­li, İl­çe baş­ka­nı bir ara­ya ge­le­bi­li­yor­sa, bu ken­tin ge­le­ce­ği ile il­gi­li bir ara­ya ge­le­bi­li­yor­sa bu şu de­mek­tir sa­de­ce bu gün­kü so­run­la­rın çö­zü­mü de­ğil ile­ri­de­ki pro­je­ler­le il­gi­li­de or­tak gö­rüş­ler or­ta­ya çı­ka­cak­tır ve bu ay­nı za­man­da bu kent­te­ki bü­tün­lü­ğü de sağ­la­ya­cak­tır. Hiç kim­se bu­nu ni­ye yap­tın, bu­nu ne­den ek­sik yap­tın de­me­ye­cek­tir ve her­kes bu­nu ka­bul­len­dik­ten son­ra­da bir­lik­te bu sü­re­ci gö­tü­re­ce­ğiz. De­di­ğim gi­bi di­ğer özel­lik­le eko­no­mi nok­ta­sın­da ken­tin çok cid­di di­na­mik­le­ri var iş­te ti­ca­ret oda­sı, bor­sa­sı, tu­rizm­ci­le­ri, zi­ra­at oda­sı gi­bi önem­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı var. On­lar­la da bir­lik­te de bu­ra­da bir bir­lik­te­lik ha­va­sı ya­rat­ma­mız la­zım. Ça­nak­ka­le'­nin­di bu­na ih­ti­ya­cı var, ben bu bağ­lam­da tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum na­zik zi­ya­re­tin­den do­la­yı hem Bü­lent be­ye, hem Es­ra ha­nı­ma, Yıl­dı­ray be­ye hep­si­ne ay­rı ay­rı te­şek­kür edi­yo­rum. İn­şal­lah bu olum­lu ha­va­nın Ça­nak­ka­le'­de sü­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum." 


 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 22.07.2019 17:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol