Ç­GYD'­da yö­ne­tim be­lir­len­di (Video)

Ça­nak­ka­le Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­yın­cı­lar Der­ne­ği, ilk Ge­nel Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nı yap­tı ve fa­a­li­yet­le­ri­ne baş­la­dı.

 Ç­GYD'­da yö­ne­tim be­lir­len­di (Video)

Ça­nak­ka­le Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­yın­cı­lar Der­ne­ği, ilk Ge­nel Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nı yap­tı ve fa­a­li­yet­le­ri­ne baş­la­dı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:39

­­Bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin öne­mi­ne vur­gu ya­pı­lan top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Di­van Baş­ka­nı Sa­det­tin Ars­lan; "Geç­miş­te­ki sı­kın­tı­la­rı­mı­za ba­kıp sağ­lık­lı bir der­nek oluş­tur­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni ve bu der­ne­ğin hiç­bir ku­rum, ku­ru­luş ya da her­han­gi bir bir­li­ğin bas­kı­sı, et­ki­si al­tın­da ol­ma­dan mes­le­ği­mi­zi ic­ra ede­bi­le­ce­ği­miz bir ku­rum ha­li­ne ge­liş­tir­me dü­şün­ce­si içe­ri­sin­de­yiz. Kal­dı ki gel­di­ği­miz bu nok­ta­da ay­rı­ca bir zo­run­lu­luk ha­li­ne gel­miş­tir" de­di. Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan top­lan­tı, mes­le­ği­ni ic­ra edip ha­ya­tı­nı kay­be­den mes­lek bü­yük­le­ri­ne, öl­dü­rü­len ve ce­za­e­vin­de tu­tu­lan ga­ze­te­ci­le­re, Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ile tüm şe­hit­ler adı­na ger­çek­leş­ti­ri­len bir da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şu ile de­vam et­ti. Tek lis­tey­le ger­çek­le­şen top­lan­tı­da Ça­nak­ka­le Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­yın­cı­lar Der­ne­ği'­nin (ÇGYD) yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne Ay­nur Ga­ni­ler, Sa­a­det­tin Ars­lan, Gün­gör Yıl­dız, İl­ker Yurt­taş ve Mu­rat Kı­ray oy­bir­li­ği ile se­çil­di. Ye­dek Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri: Gür­han Kök­çak, Ka­dir Ataç, Ce­mal Oral, Eren Aş­naz isim­le­rin­den oluş­tu. De­ne­tim Ku­ru­lu'­na da; Erol Uçar, Tü­lay Ka­ran­fil, Ni­lay Gü­nay se­çi­lir­ken, Ye­dek De­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ise; Ha­di­ye Ay­şe İrim, Ümit Çar­kal, Ata­kan Al­kış; Onur Ku­ru­lu: Mus­ta­fa Ça­kır, Oya Ko­yun­cu, Öz­gür Gü­neş isim­le­rin­den oluş­tu. Di­lek ve te­men­ni­le­rin ar­dın­dan Yö­ne­tim Ku­ru­lu adı­na ko­nu­şan Ay­nur Ga­ni­ler; "Ba­rış ga­ze­te­ci­li­ği, ge­nel mes­lek etik ku­ral­la­rı, mes­le­ki da­ya­nış­ma, tüm can­lı hak­la­rı ve çev­re­ye say­gı­lı, ifa­de öz­gür­lü­ğü ve hal­kın doğ­ru ha­ber al­ma hak­kı­nı esas alan Ça­nak­ka­le Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­yın­cı­lar Der­ne­ği (Ç­GYD), de­mok­ra­si­nin yer­leş­me­sin­de ba­sı­nın gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nın bi­lin­ciy­le ha­re­ket ede­cek­tir. Baş­ta ba­rış ve de­mok­ra­si, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü, la­ik­lik ve in­san hak­la­rı ol­mak üze­re, in­san­lı­ğın ev­ren­sel de­ğer­le­ri­ni, çok ses­li­li­ği fark­lı­lık­la­rıy­la sa­vu­na­cak olan der­ne­ği­miz 'Ga­ze­te­ci­nin öz­gür­lü­ğü­nün içe­ri­ği­ni ve sı­nır­la­rı­nı ön­ce­lik­le so­rum­lu­luk­la­rı ve mes­lek il­ke­le­ri be­lir­ler' vur­gu­sun­dan ha­re­ket­le her­ke­sin bil­gi edin­me ve doğ­ru ha­ber al­ma, öz­gür dü­şün­ce, ifa­de ve ser­best eleş­ti­ri hak­kı­na sa­hip ol­ma dü­şün­ce­si­ni ıs­rar­la sa­vu­na­cak­tır. Ga­ze­te­ci, ön­ce hal­ka ve ger­çe­ğe kar­şı so­rum­lu­dur. Ga­ze­te­ci, mil­li­yet, din, dil, cin­si­yet, mez­hep, inanç, sı­nıf, dün­ya gö­rü­şü ay­rı­ca­lı­ğı yap­ma­dan tüm ulus­lar, halk­lar ve bi­rey­le­rin hak­la­rı­nı gö­ze­tip, bu kap­sam­da; nef­ret ve düş­man­lı­ğı kö­rük­le­ye­mez. Ga­ze­te­ci, mağ­du­run, güç­sü­zün, yok­su­lun, öte­ki­leş­ti­ri­len­le­rin ve se­si­ni du­yu­ra­ma­yan­la­rın se­si­ni du­yur­mak­la yü­küm­lü­dür. Ga­ze­te­ci, re­ka­bet ne­de­niy­le de ol­sa baş­ka ga­ze­te­ci­ye bi­linç­li ve açık za­rar ve­re­mez. Ga­ze­te­ci, mes­le­ki ne­den­ler­le zor du­rum­da ka­lan mes­lek­taş­la­rıy­la ol­ma­lı' il­ke­le­rin­den ha­re­ket­le Ba­rış Ga­ze­te­ci­li­ği­ni sa­vu­nan, nef­ret söy­le­min­den uzak, yal­nız ve yal­nız­ca doğ­ru ve ger­çek­ten ya­na evet 'ta­ra­fız'. Tüm can­lı hak­la­rı­nın sa­vu­nu­cu­lu­ğu­nu yap­mak ga­ze­te­ci­nin ay­rı­ca bir gö­re­vi­dir. Te­miz bir çev­re ve sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­nın, in­san­la­rın ya­şam hak­la­rı­nın te­me­lin­de yer al­dı­ğı­nın bi­lin­ciy­le ka­mu­sal far­kın­da­lık ya­rat­ma­lı' il­ke­siy­le; bir yan­da ulus­la­ra­ra­sı si­ya­set­te­ki sa­vaş po­li­ti­ka­la­rı, içe­ri­de ise; se­si kı­sı­lan ba­sın, hal­kın ne gö­zü ne ku­la­ğı ola­bi­lir ne de va­tan­da­şın hak­kı olan doğ­ru ve ger­çek ha­be­re ulaş­ma hak­kı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir. Ya­şa­dı­ğı­mız sü­reç tüm ka­mu­o­yu­nun ma­lu­mu­dur. De­mok­ra­si­nin iş­le­yi­şin­de ba­sı­nın çok önem­li bir köp­rü gö­re­vi ol­du­ğu­nu ıs­rar­la be­lirt­mek­te­yiz. Bu köp­rü­ler yı­kı­lır ve halk doğ­ru ve ger­çek­le bu­lu­şa­maz ve 'ıs­sız ve yok­sul' bir ada­nın ses­siz sa­kin­le­ri olu­ruz" de­di. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 12.07.2019 11:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol