CHP Yö­ne­ti­min­den Baş­kan Gök­han­'a zi­ya­ret (Video)

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Or­han Sa­rı­bal ve Gü­li­zar Bi­çer Ka­ra­ca, Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han­'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.

 CHP Yö­ne­ti­min­den Baş­kan Gök­han­'a zi­ya­ret (Video)

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Or­han Sa­rı­bal ve Gü­li­zar Bi­çer Ka­ra­ca, Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han­'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:14

­­

­CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Or­han Sa­rı­bal ve Gü­li­zar Bi­çer Ka­ra­ca Baş­kan Gök­han­'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek, 31 Mart se­çim­le­rin­de ka­zan­dı­ğı ba­şa­rı­dan do­la­yı teb­rik et­ti­ler. Zi­ya­re­te CHP Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Ali Uya­nık ve Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Re­bi­ye Üni­var'­da ka­tıl­dı. Zi­ya­ret­te son gün­ler­de Ça­nak­ka­le gün­de­min­den düş­me­yen 'Kaz Dağ­la­rın­da­ki al­tın ara­ma fa­a­li­yet­le­ri ve söz­de or­man kat­li­a­mı' ko­nu­şul­du. Baş­kan Gök­han, AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu'­nun TBMM kür­sü­sün­den yap­tı­ğı ko­nuş­ma­yı ha­tır­la­ta­rak; "Bu­ra­da ne ya­zık ki doğ­ru bil­gi alın­ma­dan ya­pıl­mış bir açık­la­ma var. Sa­vu­nu­lan şey yan­lış, bu ül­ke­nin yer al­tı ve yer üs­tü kay­nak­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı ko­nu­sun­da biz­le­rin di­ye­ce­ği hiç­bir şey yok. Mo­dern top­lum­la­rın doğ­ru­dan ih­ti­ya­cı­dır. An­cak siz bu­nu bir do­ğa kat­li­a­mı ola­rak ya­pı­yor­sa­nız, biz bu­na dur de­riz ve hak­lı tep­ki­mi­zi gös­te­ri­riz. Bu­ra­da tah­rip olan sa­de­ce ağaç de­ğil, bu coğ­raf­ya­nın fa­u­na­sı ve do­ğal bit­ki ör­tü­sü de yok ol­mak­ta­dır. Ay­rı­ca bir baş­ka hu­sus­ta ta­lih­siz bir açık­la­ma ile 'Gü­zel­ya­lı'­da ka­na­li­zas­yo­nun de­ni­ze ka­rış­tı­ğı' id­di­a­sı­dır. Bu­ra­da her han­gi bir şe­kil­de de­ni­ze de­şarj yok­tur. Ora­da bir ote­lin ka­na­li­zas­yo­nu­nun de­ni­ze ka­rış­tı­ğı id­di­a­sı var­dır ve bu Çev­re Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğün­ce tes­pit edi­le­bi­le­cek bir hu­sus­tur. Dün­ya­nın 2. Bü­yük ok­si­jen kay­na­ğı olan Kaz­dağ­la­rı'­nın tah­rip edil­me­si­ne göz yum­ma­ya­ca­ğız. Bi­ri­le­ri çı­kıp hep şu­nu söy­lü­yor 'Al­tın ara­ma fa­a­li­ye­tin­de si­ya­nür kul­la­nıl­maz'. Bu­nu biz­de bi­li­yo­ruz. İş­le­me saf­ha­sın­da kul­la­nı­lı­yor ve bu iş­le­me için oluş­tu­ru­lan ay­rış­tır­ma ha­vuz­la­rın­da ka­lan si­ya­nür, yer al­tı su kay­nak­la­rı­na ka­rı­şı­yor. Bu böl­ge­de ar­tık ne bir sağ­lık­lı bit­ki ör­tü­sün­den söz ede­bi­li­riz ne de yüz yıl­lar içe­ri­sin­de olu­şan eko­sis­tem­den. Ka­na­da­lı bir şir­ket bu­ra­dan el­de et­ti­ği al­tı­nın sa­de­ce yüz­de 4'ü­nü Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kul­la­na­bi­li­yor. Bu mo­dern top­lum ol­mak de­ğil, ken­di yer al­tı kay­nak­la­rı­mı­zı sö­mür­mek­tir" de­di. 
CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve 26. Dö­nem Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Or­han Sa­rı­bal ise; "Bi­zim do­ğa di­ye­rek bak­tı­ğı­mız ye­şil­li­ğe on­lar pa­ra gö­züy­le ba­kı­yor­lar. Geç­miş yıl­lar­da bu tür olay­lar ya­şan­dı ve ya­şan­ma­ya de­vam ede­cek­tir. An­cak bu zih­ni­yet de­ği­şir­se do­ğa­ya olan has­sa­si­yet gün yü­zü­ne çı­kar. Tür­ki­ye muh­te­şem bir do­ğa ha­ri­ka­sı. An­cak her ge­çen gün bu do­ğa­yı ken­di el­le­ri­miz ile yok et­me­ye de­vam edi­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu. ­
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 19.07.2019 19:16
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol