ÇT­SO üye­le­ri fu­a­rı in­ce­le­di 

Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı gi­da sek­tö­rün­de­ki üye­le­ri­ni TÜ­YAP World Fo­od 2019 ve CNR Fo­od İs­tan­bul 2019 Fu­a­rı'­na gö­tür­dü. 

 ÇT­SO üye­le­ri fu­a­rı in­ce­le­di 

Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı gi­da sek­tö­rün­de­ki üye­le­ri­ni TÜ­YAP World Fo­od 2019 ve CNR Fo­od İs­tan­bul 2019 Fu­a­rı'­na gö­tür­dü. 

06 Eylül 2019 Cuma 13:52
 ÇT­SO üye­le­ri fu­a­rı in­ce­le­di 

­­Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı 04-07 Ey­lül ta­rih­le­rin­de açık olan TÜ­YAP World Fo­od 2019 ve CNR Fo­od İs­tan­bul 2019 Fu­ar­la­rı­na zi­ya­ret dü­zen­le­di. CNR Fu­ar­cı­lık iş­bir­li­ği ile ger­çek­leş­ti­ri­len or­ga­ni­zas­yo­na gı­da sek­tö­rün­de fa­a­li­yet gös­te­ren 16 üye ka­tıl­dı. Ça­nak­ka­le Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı İh­ra­cat Ge­liş­tir­me Uz­ma­nı Bü­lent Bo­ga­dir­'ın da ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­ler ön­ce­sin­de, CNR Fu­ar­cı­lık da Fo­od İs­tan­bul için İs­tan­bul İh­ra­cat­çı Bir­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len B2B alım he­ye­ti gö­rüş­me­le­ri için ha­zır­lık­lar ya­pıl­dı. Bos­na Her­sek, Bul­ga­ris­tan, Yu­na­nis­tan ve Irak' tan 15 ya­ban­cı fir­ma alım he­ye­ti için da­vet edil­di. Ay­nı gün CNR 6. Hall' de ger­çek­leş­ti­ri­len B2B et­kin­lik­le­rin­de özel­lik­le Ça­nak­ka­le ye­rel tat­la­rı zey­tin­ya­ğı, pey­nir hel­va­sı, Efi Ba­dem, süt re­çe­li,­kah­val­tı­lık sos ve Kum­ka­le Do­ma­te­si yo­ğun il­gi gör­dü. Her iki fu­a­ra da yo­ğun bir ya­ban­cı ko­nuk zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, CNR ta­ra­fın­dan 200'­den faz­la ya­ban­cı ka­tı­lım­cı­nın da­vet edil­di­ği be­lir­til­di. Gı­da it­ha­lat­çı­la­rı ile Ça­nak­ka­le­li üre­ti­ci­ler gö­rüş­me­ler ya­par­ken, CNR' da eş za­man­lı ola­rak Gı­da Am­ba­laj Fu­a­rı da ger­çek­leş­ti­ril­di. Fu­ar zi­ya­re­ti­ne ka­tı­lan ÇT­SO üye­le­ri, dü­zen­le­nen ge­zi­nin ken­di­le­ri açı­sın­dan ol­duk­ça fay­da­lı ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti­ler. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol