"Gö­re­vi­miz, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ka­ri­yer yo­lu­na ışık tut­mak­tır!"

Ça­nak­ka­le Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu İl Mü­dür­lü­ğü, 12-13 Ey­lül 2019 ta­ri­hin­de Ece­a­bat Meh­met Akif Er­soy Ana­do­lu Li­se­si'n­de fark­lı mes­lek grup­la­rın­dan ala­nın­da uz­man­la­rın ka­tıl­dı­ğı hem öğ­re­ti­ci hem de eğ­len­ce­li bir et­kin­lik prog­ra­mı dü­zen­le­di. 

 "Gö­re­vi­miz, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ka­ri­yer yo­lu­na ışık tut­mak­tır!"

Ça­nak­ka­le Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu İl Mü­dür­lü­ğü, 12-13 Ey­lül 2019 ta­ri­hin­de Ece­a­bat Meh­met Akif Er­soy Ana­do­lu Li­se­si'n­de fark­lı mes­lek grup­la­rın­dan ala­nın­da uz­man­la­rın ka­tıl­dı­ğı hem öğ­re­ti­ci hem de eğ­len­ce­li bir et­kin­lik prog­ra­mı dü­zen­le­di. 

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
 "Gö­re­vi­miz, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ka­ri­yer yo­lu­na ışık tut­mak­tır!"

­E­ce­a­bat Kay­ma­ka­mı Ha­san On­gu, Ça­nak­ka­le Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu Şu­be Mü­dü­rü Ay­ça Çak­mak, Mes­lek Da­nış­ma­nı Pı­nar Alev Ül­ger ve Ece­a­bat Meh­met Akif Er­soy Ana­do­lu Li­se­si Okul Mü­dü­rü Öz­lem Fey­za Taş­çı'­nın ka­tı­lım gös­ter­di­ği et­kin­lik, İs­tik­lal Mar­şı ve say­gı du­ru­şu­nun ar­dın­dan açı­lış ko­nuş­ma­la­rı ile baş­la­dı. Ça­nak­ka­le İŞ­KUR İl Mü­dür­lü­ğü Şu­be Mü­dü­rü Ay­ça Çak­mak açı­lış ko­nuş­ma­sın­da tek­no­lo­ji­nin ge­li­şi­mi, eko­no­mik ve sos­yal alan­lar­da­ki de­ği­şim­le­rin iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nı da et­ki­le­di­ği­ni di­le ge­ti­re­rek; "Dü­şük ni­te­lik ge­rek­ti­ren tek­ra­ra da­ya­lı iş­ler aza­lır­ken ye­ri­ne yük­sek mes­le­ki ni­te­lik­ler aran­mak­ta­dır. Ku­rum ola­rak gö­rev­le­ri­miz­den bi­ri de pi­ya­sa­nın de­ği­şen bu du­ru­mu­nu öğ­ren­ci­le­ri­miz­le pay­laş­mak ve okul­la­rı­mız­la iş­bir­li­ği ha­lin­de ça­lı­şa­rak öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ka­ri­yer yo­lu­na ışık tut­mak­tır" de­di. 
­Mes­lek Ta­nı­tım Gün­le­ri; Ça­nak­ka­le İŞ­KUR İl Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li Mes­lek Da­nış­ma­nı Pı­nar Alev Ül­ger­'in "Mes­lek Se­çi­mi­nin Öne­mi" baş­lık­lı su­nu­muy­la öğ­ren­ci­le­re mer­ha­ba de­di. Ül­ger öğ­ren­ci­le­re mes­lek se­çi­mi­nin ne ka­dar önem­li bir ka­rar ol­du­ğu­nu özel­lik­le be­lirt­ti­ği ko­nuş­ma­sın­da öğ­ren­ci­le­rin mes­lek se­çim­le­rin­de­ki kri­ter­ler hak­kın­da bil­gi ver­di. Et­kin­li­ğin de­vam eden otu­rum­la­rın­da Kap­tan Er­gün Ak­gün, Jim­nas­tik Ant­re­nö­rü Ömür Ko­çak, Per­füz­yo­nist İl­ker Ka­ra­ka­ya ve Op­tis­yen Di­la­ra Ayış, üçün­cü otu­rum­da Aka­de­mis­yen Cum­hur Erön­mez, İSG Uz­ma­nı Ber­na Er­gin, Ya­zı İş­le­ri Mü­dü­rü Meh­met Gü­ler, Od­yo­met­rist Naz­mi Er­soy, dör­dün­cü otu­rum­da ise Gast­ro­no­mi Uz­ma­nı Ümit Çar­bu­ğa Özel Eği­tim Öğ­ret­me­ni Yıl­dı­rım Öz­çe­lik­yü­rek öğ­ren­ci­ler ile bir ara­ya gel­di. Özel­lik­le et­kin­li­ğin son otu­ru­mun­da Özel Eği­tim Öğ­ret­me­ni Yıl­dı­rım Öz­çe­lik­yü­rek­'in eğ­len­ce­li su­nu­mu ak­tif ka­tı­lım gös­te­ren tüm öğ­ren­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı. Et­kin­lik bo­yun­ca bir­bi­rin­den kıy­met­li mes­lek er­bap­la­rı öğ­ren­ci­le­re mes­le­ğe gi­riş ko­şul­la­rı, mes­le­ğin ge­rek­tir­di­ği ki­şi­sel ve aka­de­mik özel­lik­ler, mes­le­ğin ça­lış­ma or­ta­mı ve ko­şul­la­rı, mes­le­ğin iş­gü­cü pi­ya­sa­sın­da­ki ye­ri, mes­lek­te iler­le­me ko­şul­la­rı ile il­gi­li bil­gi­ler ver­di. Öğ­ren­ci­ler so­ru-­ce­vap bö­lü­mün­de so­ru­lar so­ra­rak me­rak et­tik­le­ri ko­nu­lar­da mes­lek uz­man­la­rın­dan des­tek al­dı­lar. Et­kin­lik sü­re­sin­ce öğ­ren­ci­ler hem ye­ni mes­lek­le­ri ta­nı­dı­lar, hem de iş­gü­cü pi­ya­sa­sı ile il­gi­li gün­cel bil­gi­le­ri edin­di­ler. 
­

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol