İl İs­tih­dam ve Mes­le­ki Eği­tim Ku­ru­lu Bi­ga'­da top­lan­dı 

İl İs­tih­dam ve Mes­le­ki Eği­tim Ku­ru­lu Ola­ğan Top­lan­tı­sı Va­li Or­han Tav­lı baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

 İl İs­tih­dam ve Mes­le­ki Eği­tim Ku­ru­lu Bi­ga'­da top­lan­dı 

İl İs­tih­dam ve Mes­le­ki Eği­tim Ku­ru­lu Ola­ğan Top­lan­tı­sı Va­li Or­han Tav­lı baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:13
 İl İs­tih­dam ve Mes­le­ki Eği­tim Ku­ru­lu Bi­ga'­da top­lan­dı 

­­­DOĞ­TAŞ Fab­ri­ka­sı Te­si­sin­de ya­pı­lan top­lan­tı­ya; Bi­ga Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Can, Bi­ga Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Er­do­ğan, Gü­müş­çay Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ad­nan Pas­tır­ma­cı, ÇO­MÜ Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Bün­ya­min Ba­cak, Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği Ça­nak­ka­le Baş­ka­nı Şe­rif Mut­lu, Bi­ga Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Şa­dan Do­ğan, oda­lar, bor­sa­lar, sen­di­ka­lar, özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da, 'Genç İs­tih­da­mı' ve 'Sos­yal Ça­lış­ma Prog­ra­mı' ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu İl Mü­dü­rü Ali Ça­lış­kan ta­ra­fın­dan bir su­num ya­pıl­dı. Bi­ga İÇ­DAŞ Özel En­düst­ri Böl­ge­si ilan edil­me­si son­ra­sın­da or­ta­ya çı­ka­cak ye­ni sek­tör­ler, ele­man ve mes­le­ki eği­tim ih­ti­ya­cı ile il­gi­li top­lan­tı­da; oda, bor­sa, sen­di­ka, özel sek­tör ve ku­rum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­riy­le gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. 'En­gel­li ve Es­ki Hü­küm­lü Ken­di İşi­ni Kur­ma Pro­je­le­ri' kap­sa­mın­da 'En­gel­li Pro­je' baş­vu­ru­la­rı ile Ça­nak­ka­le Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü Gü­müş Ta­kı İş­le­me­ci­si kur­su­nun 2019 yı­lı Eği­tim Pla­nı­na ek­len­me­si ko­nu­la­rı gö­rü­şül­dü. Ezi­ne Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si'n­de­ki Elekt­rik­-E­lekt­ro­nik Tek­no­lo­ji­si ve İn­şa­at Tek­no­lo­ji­si bö­lüm­le­ri­nin Ezi­ne Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si bün­ye­si­ne alın­ma­sı­nın ku­ru­la su­nul­du­ğu İl is­tih­dam ve mes­le­ki eği­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sı gö­rüş ve öne­ri­ler­le son bul­du. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol