Kaz­dağ­la­rı Araş­tır­ma Öner­ge­si­ne RED ka­ra­rı

A­tik­hi­sar Su Hav­za­sın­da ma­den şir­ket­le­ri eli ile ya­şa­nan ağaç ve do­ğa kat­li­a­mı­nın araş­tı­rıl­ma­sı için ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­nı içe­ren Araş­tır­ma Öner­ge­si, CHP Grup Öner­ge­si ola­rak Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lun­da gö­rü­şül­dü, Mec­lis­ten ise red ka­ra­rı çık­tı.

 Kaz­dağ­la­rı Araş­tır­ma Öner­ge­si­ne RED ka­ra­rı

A­tik­hi­sar Su Hav­za­sın­da ma­den şir­ket­le­ri eli ile ya­şa­nan ağaç ve do­ğa kat­li­a­mı­nın araş­tı­rıl­ma­sı için ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­nı içe­ren Araş­tır­ma Öner­ge­si, CHP Grup Öner­ge­si ola­rak Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lun­da gö­rü­şül­dü, Mec­lis­ten ise red ka­ra­rı çık­tı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:54
 Kaz­dağ­la­rı Araş­tır­ma Öner­ge­si­ne RED ka­ra­rı

Son za­man­lar­da Ça­nak­ka­le'­nin gün­de­min­de olan Kaz­da­ğı­la­rın­da­ki al­tın ma­de­ni ve Ça­nak­ka­le'­nin tek su hav­za­sı olan Atik­hi­sar Ba­ra­jı'­na ya­kın bir yer­de olan, Si­ya­nür­lü Al­tın Ma­de­ni­ni, CHP Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Öz­gür Cey­lan Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. 25 Mil­let­ve­ki­li­nin im­za­sı ile mec­li­se araş­tır­ma öne­ri­si ola­rak çı­kan ko­nu mec­lis­te gö­rü­şül­dü. CHP Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Öz­gür Cey­lan, ter­mik sant­ral­ler eliy­le Tür­ki­ye'­nin ka­zan da­i­re­si­ne çev­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek; "Ça­nak­ka­le'­de şim­di de ce­hen­nem çu­kur­la­rı açıl­mak is­te­ni­yor. Biz ma­den­le­ri­mi­zin eko­no­mi­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı­na kar­şı de­ği­liz an­cak ya­ban­cı şir­ket­le­rin çı­ka­rı uğ­ru­na Kaz Dağ­la­rı'­nın yok edil­me­si­ne se­yir­ci ka­la­ma­yız. Ça­nak­ka­le'­ye kıy­ma­yın. Ge­lin, bu do­ğa kat­li­a­mı­na göz yum­ma­ya­lım. Ge­lin, bu araş­tır­ma öner­ge­mi­ze des­tek ve­rin, Mec­lis bu ko­nu­yu araş­tır­sın. Ço­cuk­la­rı­mı­za ya­şa­na­bi­lir bir çev­re bı­ra­ka­lım" de­di. Cey­lan, TBMM'­yi Atik­hi­sar için Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı ama­cıy­la gö­re­ve da­vet et­ti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ya­pı­lan oy­la­ma son­ra­sı öner­ge, AK Par­ti ve MHP oy­la­rı ile red­de­dil­di. 

­Cey­lan; "Biz ez­be­re ko­nuş­ma­yız" 

CHP Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Öz­gür Cey­lan, AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu'­nun id­di­a­la­rı­na ya­nıt ver­di. Cey­lan, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ke­sim alan­la­rı­nı be­lir­ten bir ha­ri­ta­yı Ge­nel Ku­ru­la su­na­rak; "Biz ez­be­re ko­nuş­ma­yız, var olan böl­ge­de 2 ta­ne suç iş­le­ni­yor. Ba­kın, ben, si­ze bu­ra­da net söy­lü­yo­rum. ÇED ra­po­ru 45 bin ağaç için alın­mış, şu an­da tes­pit edi­len 195 bin ağa­cın ke­sil­di­ği yö­nün­de. Bu, bir suç­tur. Adı ge­çen fir­ma şu an­da izin al­dı­ğı çer­çe­ve­nin dı­şa­rı­sı­na çık­mış ve bu ala­nın dı­şın­da da ke­sim yap­mak­ta­dır" di­ye ko­nuş­tu. Öz­gür Cey­lan, ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da ken­di­si­ne sa­taş­ma­da bu­lu­nan AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran­'a da ce­vap ver­di. Cey­lan; "Sa­yın Grup Baş­kan Ve­ki­li­mi­zin de bu­ra­dan ses­siz sa­taş­ma­la­rı­na da ce­vap ve­re­yim. "Lâp­se­ki'­ye kar­şı de­ğil mi­si­niz?" di­yor. Lâp­se­ki'­ye de kar­şı­yız. Biz, bu ül­ke­de Kaz Dağ­la­rı gi­bi bi­zim ulu­sal de­ğer­le­ri­mi­zin kat­le­di­le­rek ma­den çı­ka­rıl­ma­sı­na kar­şı­yız. Biz, bu­nu söy­lü­yo­ruz. Ge­lin, hep be­ra­ber araş­tı­ra­lım, var­sa bir şey or­ta­ya çık­sın" di­ye ko­nuş­tu. 
AK Par­ti Mil­let­ve­kil­le­ri­nin Gü­zel­ya­lı'­da de­ni­ze la­ğım dö­kül­dü­ğü şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri­ne de ya­nıt ve­ren Cey­lan; "Ke­sin­lik­le böy­le bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı bu­ra­dan ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. Kal­dı ki bu­nun ik­ti­dar mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan kür­sü­de ifa­de edil­me­si­ni de ay­rı­ca iro­nik ola­rak bu­lu­yo­rum çün­kü ge­rek va­li ge­rek kay­ma­kam ge­rek çev­re sağ­lık mü­dü­rü herhâl­de is­te­dik­le­rin­de ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı ola­bi­le­cek­ler­dir; ge­re­ken ne var­sa ya­pı­la­bi­le­cek­tir, ce­za ise ce­za ke­si­le­bi­le­cek­tir. Böy­le bir du­rum yok­tur, bu­nun ta­ma­men al­gı ya­rat­mak amaç­lı bir ifa­de ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek dü­zelt­mek is­ti­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 


Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 19.07.2019 09:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol