Öz­lem ve ba­ba­sı son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı 

İs­tan­bul Bey­lik­dü­zü'n­de eşi Ali Ek­ber Er­gül ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len Öz­lem Er­gül ve ba­ba­sı Adı­gü­zel Al­tun, mem­le­ket­le­rin­de top­ra­ğa ve­ril­di. 

 Öz­lem ve ba­ba­sı son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı 

İs­tan­bul Bey­lik­dü­zü'n­de eşi Ali Ek­ber Er­gül ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len Öz­lem Er­gül ve ba­ba­sı Adı­gü­zel Al­tun, mem­le­ket­le­rin­de top­ra­ğa ve­ril­di. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:57
 Öz­lem ve ba­ba­sı son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı 

­­O­lay, ön­ce­ki gün Bey­lik­dü­zü Bü­yük­şe­hir Ma­hal­le­si'n­de bu­lu­nan bir si­te­de mey­da­na gel­di. Si­te­nin 5'in­ci ka­tın­da­ki da­i­re­de ya­şa­yan Ali Ek­ber Er­gül, ka­yın­pe­de­ri Adı­gü­zel Al­tun ile he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le tar­tış­tı. Da­i­re ka­pı­sı­nın önün­de de­vam eden tar­tış­ma, kav­ga­ya dö­nüş­tü. Ta­ban­ca­sı­nı çe­ken Ali Ek­ber Er­gül, ka­yın­pe­de­ri Adı­gü­zel Al­tun ve eşi Öz­lem Er­gül­'e kur­şun yağ­dır­dı. Ar­dın­dan in­ti­har et­ti. Si­lah ses­le­ri üze­ri­ne si­te sa­kin­le­ri, po­li­se ve sağ­lık ekip­le­ri­ne ha­ber ver­di. Olay ye­ri­ne ge­len sağ­lık ekip­le­ri, Ali Ek­ber Er­gül ve eşi Öz­lem Er­gül­'ün olay ye­rin­de ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti­ği­ni be­lir­le­di. Ağır ya­ra­la­nan ka­yın­pe­der Adı­gü­zel Al­tun ise kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı kay­bet­ti. Öz­lem Er­gül ile ba­ba­sı Adı­gü­zel Al­tun­'un ce­na­ze­le­ri Ad­li Tıp Ku­ru­mu'n­da­ki otop­si iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan Ça­nak­ka­le'­ye ge­ti­ril­di. Ba­ba kız, Ça­nak­ka­le'­de­ki Esen­ler Ma­hal­le­si'n­de­ki Pir Sul­tan Ab­dal Kül­tür Der­ne­ği Ce­me­vi'n­de dü­zen­le­nen ce­na­ze tö­re­ni­nin ar­dın­dan Ye­ni Şe­hir Me­zar­lı­ğı'n­da son yol­cu­luk­la­rı­na uğur­lan­dı. Ce­na­ze tö­re­ni­ne Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Re­bi­ye Ünü­var, Ali Sü­rü­cü, İr­fan Mut­lu­ay, CHP İl Baş­ka­nı İs­met Gü­neş­han, CHP Mer­kez il­çe Baş­ka­nı Ali Uya­nık ile hem eşi­ni hem kı­zı­nı kay­be­den Ye­ter Al­tun ve ya­kın­la­rı ka­tıl­dı. Ali Ek­ber Er­gül ise mem­le­ke­ti Si­vas'­ta top­ra­ğa ve­ril­di.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol