Plaj­lar­da su ka­li­te­si 'Mü­kem­mel'...

T.C. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Ça­nak­ka­le İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­nün web si­te­sin­de ya­yın­la­nan Ça­nak­ka­le İli Yüz­me Su­yu Hak­kın­da ya­pı­lan ka­mu­o­yu bil­gi­len­dir­me­sin­de, kent mer­ke­zin­de bu­lu­nan Ça­nak­ka­le plaj­la­rı­nın yüz­me su­yu ana­liz so­nuç­la­rı mü­kem­mel ola­rak de­ğer­len­di­ril­di. 

 Plaj­lar­da su ka­li­te­si 'Mü­kem­mel'...

T.C. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Ça­nak­ka­le İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­nün web si­te­sin­de ya­yın­la­nan Ça­nak­ka­le İli Yüz­me Su­yu Hak­kın­da ya­pı­lan ka­mu­o­yu bil­gi­len­dir­me­sin­de, kent mer­ke­zin­de bu­lu­nan Ça­nak­ka­le plaj­la­rı­nın yüz­me su­yu ana­liz so­nuç­la­rı mü­kem­mel ola­rak de­ğer­len­di­ril­di. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
 Plaj­lar­da su ka­li­te­si 'Mü­kem­mel'...

­­Ko­nu ile il­gi­li Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si'­nin res­mi in­ter­net si­te­sin­den ya­pı­lan du­yu­ru­da; "Do­ğa­ya ve ge­le­cek ne­sil­le­ri­mi­ze so­rum­lu­lu­ğu­muz bü­yük. Bu ne­den­le çev­re ya­tı­rım­la­rı­nı çok önem­si­yor, ör­nek pek çok ça­lış­ma­ya im­za atı­yo­ruz. Yaz ay­la­rın­da bu­lun­ma­mız ne­de­niy­le kent­li­le­ri­mi­zi ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ko­nu­la­rın ba­şın­da ise de­niz te­miz­li­ği­miz ge­li­yor. Ça­nak­ka­le'­nin de­ni­zin­de gö­nül ra­hat­lı­ğı ile yü­ze­bi­lir­si­niz çün­kü plaj­la­rı­mız­da 5 yıl­dır Ma­vi Bay­rak dal­ga­la­nı­yor. Hat­ta bu yıl bu sa­yı­yı art­tı­ra­rak Gü­zel­ya­lı Halk Pla­jı­mı­zı da bu lis­te­ye ek­le­dik. T.C. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Ça­nak­ka­le İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­nün web si­te­sin­de ya­yın­la­dı­ğı Ça­nak­ka­le İli Yüz­me Su­yu Hak­kın­da ya­pı­lan ka­mu­o­yu bil­gi­len­dir­me­si­ne gö­re, kent mer­ke­zin­de bu­lu­nan Ça­nak­ka­le plaj­la­rı­nın yüz­me su­yu ana­liz so­nuç­la­rı "mü­kem­mel" de­ğer­de­dir. Kal­dı ki Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si bu de­ğer­le­ri so­nu­na ka­dar ko­ru­mak adı­na sa­de­ce kent mer­ke­zin­de de­ğil, mü­ca­vir alan­la­rı­mı­zın da arıt­ma ih­ti­ya­cı­na yi­ne çev­re­ci çö­züm ge­tir­mek adı­na Gü­zel­ya­lı-­Dar­da­nos Atık su Arıt­ma Te­si­si­ni çok ya­kın bir za­man­da ha­ya­ta ge­çi­re­rek, çev­re­ci pro­je­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­miş ola­cak­tır. Çev­re bi­zim, he­pi­mi­zin so­rum­lu­lu­ğu. Kı­yı­sın­da otu­rup gü­nü ba­tır­dı­ğı­mız mas­ma­vi de­ni­zi­miz­den göl­ge­sin­de so­luk­lan­dı­ğı­mız yem­ye­şil Kaz­da­ğı gök­na­rı­mız­dan so­lu­du­ğu­muz ter­te­miz, bol ok­si­jen­li ha­va­mız­dan yal­nız­ca biz de­ğil, ço­cuk­la­rı­mız de­ğil, ge­le­cek ne­sil­ler de ya­rar­lan­sın is­ti­yo­ruz. Tüm ça­ba­mız bu­nun için…" de­nil­di. 


 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol