banner59

 "Sı­kın­tı­la­ra son ver­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz" (Video)

Ça­nak­ka­le'­de ilk de­fa uy­gu­la­nan si­lin­dir ile sı­kış­tı­rıl­mış be­ton yol ya­pım ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı. ­

 "Sı­kın­tı­la­ra son ver­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz" (Video)

Ça­nak­ka­le'­de ilk de­fa uy­gu­la­nan si­lin­dir ile sı­kış­tı­rıl­mış be­ton yol ya­pım ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı. ­

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:38

­İl Ge­nel Mec­lis Baş­kan­la­rı Eği­tim Se­mi­ne­ri kap­sa­mın­da Ça­nak­ka­le'­de bu­lu­nan mec­lis baş­kan­la­rı, Ge­nel Sek­re­ter Ab­dul­lah Kök­lü, İl Ge­nel Mec­lis Baş­ka­nı Sa­dık Gö­ğüs­ge­ren ve Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ce­lil Sez­gin ile bir­lik­te Ça­nak­ka­le'­de ilk de­fa uy­gu­la­nan Si­lin­dir ile Sı­kış­tı­rıl­mış Be­ton (SSB) Yol Ya­pım Ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­mek için sa­ha zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Bu­ra­da yol ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren İl Özel İda­re­si Ge­nel Sek­re­te­ri Ab­dul­lah Kök­lü; "Bu­gün iti­ba­riy­le ili­miz­de ilk de­fa Kum­ka­le kö­yü­müz­de köy içi top­lam­da 1 km'­lik Si­lin­dir ile Sı­kış­tı­rıl­mış Be­ton Yol Uy­gu­la­ma­sı­na baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız. Uy­gu­la­ma­ya al­dı­ğı­mız be­ton yol ya­pı­mı­nın ula­şı­mı da­ha kon­for­lu ve ra­hat bir ha­le ge­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Özel­lik­le kır­sal­da ve köy­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın ula­şım nok­ta­sın­da ya­şa­dık­la­rı sı­kın­tı­la­ra son ver­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Ça­lış­ma­lar kö­yü­mü­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­sun" de­di.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 11.07.2019 18:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol