Tu­ran; "Ça­nak­ka­le'­mi­zi ko­nuş­tuk" ­

AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Mu­rat Ku­rum ile bir ara­ya ge­le­rek Ça­nak­ka­le'­nin ta­lep­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di. 

 Tu­ran; "Ça­nak­ka­le'­mi­zi ko­nuş­tuk" ­

AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Mu­rat Ku­rum ile bir ara­ya ge­le­rek Ça­nak­ka­le'­nin ta­lep­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di. 

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
 Tu­ran; "Ça­nak­ka­le'­mi­zi ko­nuş­tuk" ­

­­

­­­

­­­Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Mu­rat Ku­rum ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin de­tay­la­rı­nı ka­mu­o­yuy­la pay­la­şan AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran; "Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı­mız Mu­rat Ku­rum ile Ça­nak­ka­le'­mi­zi ko­nuş­tuk. Gö­rüş­me­de Ça­nak­ka­le Mer­kez İl­çe­miz baş­ta ol­mak üze­re bir­çok il­çe­mi­zin araç, kre­di, pro­je ta­lep­le­ri­ni ve so­run­la­rı­nı de­ğer­len­dir­dik" de­di. Ça­nak­ka­le İl Özel İda­re­si Ge­nel Sek­re­te­ri Ab­dul­lah Kök­lü ve Kal­kım Be­le­di­ye Baş­ka­nı İb­ra­him Taş­kın­'ın da eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret­te Kal­kım Bel­de­si ile il­gi­li ye­ni ge­liş­me­le­ri de açık­la­yan Tu­ran; "Bir­çok ko­nu­nun ya­nın­da Kal­kım Bel­de­mi­zin Sa­na­yi Si­te­si Pro­je­si'­nin ve Kal­kım alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın da plan­la­ma­sı ka­bul edi­le­rek sü­reç baş­la­dı. Bun­la­rın ya­nın­da Ça­nak­ka­le'­mi­ze bir­çok müj­de­miz de ola­cak. Söz ko­nu­su Ça­nak­ka­le'­mi­ze ve hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze hiz­met ol­du­ğun­da tüm ener­ji­miz­le ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Sa­yın Ba­ka­nı­mı­za hem­şeh­ri­le­ri­miz adı­na çok te­şek­kür edi­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 19.07.2019 10:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol