Tu­ran'­dan Muh­tar­la­ra açık çek (Video)

"­Muh­tar­la­rı­mı­zın is­tek­le­ri­ne acil ce­vap ve­rin"

 Tu­ran'­dan Muh­tar­la­ra açık çek (Video)

"­Muh­tar­la­rı­mı­zın is­tek­le­ri­ne acil ce­vap ve­rin"

23 Temmuz 2019 Salı 16:25

­­­Ça­nak­ka­le Va­li­si Or­han Tav­lı, AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran ve AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu, Muh­tar­lar ve STK'­lar ile kah­val­tı­da bir ara­ya gel­di. Kah­val­tı­da Muh­tar­la­ra ses­le­nen Tu­ran; "Siz­ler ida­re me­ka­niz­ma­sı­nın en önem­li ya­pı ta­şı­sı­nız. Köy­ler­de Ça­nak­ka­le Va­li­mi­zi, hat­ta Cum­hur­baş­ka­nı'­mı­zı tem­sil eden­ler­si­niz" de­di. 
­Kah­val­tı prog­ra­mın­da köy ve il, il­çe ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın dert­le­ri­ni ve is­tek­le­ri­ni din­le­ye­cek­le­ri­ni di­le ge­ti­ren AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Yıl­dı­ray Öl­çek; "Se­çil­miş ol­mak, hal­kın te­vec­cü­hü­nü ka­zan­mış ol­mak çok önem­li­dir. Bu gün bu­ra­da siz­le­rin sı­kın­tı­la­rı­nı ve bek­len­ti­le­ri­niz çöz­me­ye, siz­le­ri din­le­mek için bir ara­ya gel­dik" de­di.
­"Ar­tık Ça­nak­ka­le'­de tu­rizm her alan­da ola­cak" 
"­Mec­lis ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan aya­ğı­mı­zın to­zu ile siz­ler­le bir ara­ya gel­dik" di­yen AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu; "Son bir ay­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­dan siz­le­ri bil­gi­len­dir­mek is­ti­yo­rum. Tu­riz­me des­tek ya­sa­sı­nı hep bir­lik­te onay­la­dık. Tro­ya mü­ze­mi­zin ar­dın­dan, es­ki as­ke­ri has­ta­ne­mi­zin mü­ze­ye çev­ril­me­si için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Fa­kat Ça­nak­ka­le'­miz yer üs­tün­de­ki ta­ri­hi ka­dar de­ni­zin di­bin­de bu­lu­nan­la­rı ile de bir ta­rih cen­ne­ti. Bu­ra­da bo­ğa­zın bu se­rin ve de­rin ma­vi­lik­le­rin­de bir ta­rih ya­tı­yor. Bu­ra­lar as­ke­ri alan ol­du­ğu için da­lış yap­mak ya­sak­tı, an­cak şim­di hü­kü­me­ti­mi­zin yap­tı­ğı özel bir an­laş­may­la da, ar­tık da­lış tu­riz­mi için fır­sat doğ­du. Bu sa­ye­de köy­le­ri­mi­zin de­ğe­ri art­tı, ürün­le­ri de­ğer ka­zan­dı. Bu alan­da­ki tu­rizm ge­li­ri­mi­zi % 10'­dan % 32'­le­re çı­ka­ra­cak ham­le­le­ri ger­çek­leş­tir­mek için düğ­me­ye bas­tık. Bun­dan son­ra beş yıl sü­re­sin­ce se­çim ol­ma­ya­cak. Biz siz­le­rin em­rin­de olan, bu top­rak­la­ra hiz­met et­mek için ça­ba­la­yan An­ka­ra'­da­ki eli­niz ko­lu­nuz ola­ca­ğız. Şu an bu­ra­da bu­lu­nan muh­tar­la­rı­mı­zın %50'­si ye­ni se­çil­di. Ye­ni se­çi­len bi­ri­si ol­ma­nın ne de­mek ol­du­ğu­nu çok iyi bi­li­rim. bu yüz­den çok ça­lış­ma­nız ge­re­ki­yor" şek­lin­de ko­nuş­tu. 
­Tu­ran; "Muh­tar­la­rı üzen be­ni de üz­müş olur" ­
AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran ise; "Bu­gün si­zin­le res­mi top­lan­tı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Al­lah ömür ve sağ­lık ve­rir­se tüm yaz dö­ne­min­de muh­tar­la­rı­mı­zın dert­le­ri­ni din­le­mek is­ti­yo­ruz. Çün­kü şu top­rak­lar hem ta­ri­hiy­le hem fi­zi­ki gü­zel­li­ğiy­le dün­ya­da çok az yer­de olan ni­met­ler. Ça­nak­ka­le, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ön sö­zü­dür. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ön sö­zü olan bu top­rak­lar, 17 yıl­dan be­ri biz­le­re sa­hip çık­tı­lar. Se­çim­le­ri bi­tir­dik. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan 4 se­ne bu ül­ke­nin ba­şın­da Cum­hur­baş­ka­nı­dır. Siz­ler muh­tar ol­du­nuz, kö­yü­nü­zün 5 se­ne muh­ta­rı­sı­nız. Ya­ni be­ra­ber ça­lış­ma dö­ne­mi­nin baş­la­dı­ğı ter­te­miz bir sü­reç­ten bah­se­di­yo­ruz. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın 'Muh­ta­rı üzen be­ni üzer' sö­zü­nü bi­li­yo­ruz. Ye­ri gel­miş­ken bu­ra­da bu­lu­nan tüm ku­rum amir­le­ri­mi­ze, STK'­la­rı­mı­zı ve teş­ki­la­tı­mı­za şu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum. Muh­tar­la­rı­mı­zın is­tek ve di­lek­le­ri baş ta­cı­mız­dır. On­la­rı üzen Bü­lent Tu­ran­'ı da üzer. Biz­ler her ye­re ula­şa­ma­ya bi­lir, bu ne­den­le siz­ler bi­zim elim ku­la­ğı­mız ola­cak­sı­nız. En son sö­zü baş­tan söy­le­ye­yim. Kö­yü­nüz­de, ma­hal­le­niz­de, has­ta var­sa si­ze gel­me­si­ni bek­le­me­yin. Yar­dı­ma ih­ti­ya­cı var­sa si­ze söy­le­me­si­ni bek­le­me­yin. Siz va­tan­da­şın aya­ğı­na ka­dar gi­din ve der­di­ni çö­zün" di­ye ko­nuş­tu. 


 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 23.07.2019 19:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol