Va­li Tav­lı, Şe­hit Ya­kın­la­rı ve Ga­zi­ler­le bu­luş­tu 

Ça­nak­ka­le Va­li­li­ği'n­ce; 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri­ni An­ma, De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da şe­hit ya­kın­la­rı ve ga­zi­ler onu­ru­na prog­ram dü­zen­len­di.

 Va­li Tav­lı, Şe­hit Ya­kın­la­rı ve Ga­zi­ler­le bu­luş­tu 

Ça­nak­ka­le Va­li­li­ği'n­ce; 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri­ni An­ma, De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da şe­hit ya­kın­la­rı ve ga­zi­ler onu­ru­na prog­ram dü­zen­len­di.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
 Va­li Tav­lı, Şe­hit Ya­kın­la­rı ve Ga­zi­ler­le bu­luş­tu 

­15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de FE­TÖ/PDY te­rör ör­gü­tü­nün ha­in dar­be gi­ri­şi­mi­nin 3. yıl­dö­nü­mün­de Ça­nak­ka­le Va­li­li­ği'n­ce dü­zen­le­nen prog­ram­da Va­li Or­han Tav­lı ve Eşi Ay­şe Tav­lı, şe­hit ya­kın­la­rı ve ga­zi­ler­le bir ara­ya gel­di. Va­li Or­han Tav­lı ve Eşi Ay­şe Tav­lı'­nın şe­hit ya­kın­la­rı ve ga­zi­ler­le gö­rü­şe­rek soh­bet et­ti­ği prog­ram­da şe­hit­ler için du­a­lar edil­di. Va­li Or­han Tav­lı'­nın şe­hit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­re hi­ta­ben bir ko­nuş­ma yap­tı­ğı prog­ra­ma; Bo­ğaz ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Le­vent Ke­rim Uça, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ömer Ka­ri­şit, Va­li Yar­dım­cı­la­rı Ce­lil Ate­şoğ­lu, Tu­ran Yıl­maz, Ta­hir Şa­hin, Ab­dul­lah Kök­lü, Ali Can­dan, Ak Par­ti İl Baş­ka­nı Gül­te­kin Yıl­dız, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Al­bay Em­rul­lah Bü­yük, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­lal Sel, Sa­hil Gü­ven­lik Ça­nak­ka­le Grup Ko­mu­ta­nı Al­pars­lan Bay­sal, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Er­sin Fı­rat, Tür­ki­ye Ga­zi­ler ve Şe­hit Ai­le­le­ri Vak­fı Ça­nak­ka­le Şu­be­si Baş­ka­nı Gül­şen Uz, Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Ça­nak­ka­le Şu­be­si Baş­ka­nı Nec­det Er­dinç, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran­'ın eşi Kev­ser Tu­ran, pro­to­kol üye­le­ri, Şe­hit Ai­le­le­ri ve Ga­zi­ler ka­tıl­dı.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol