banner59

     Bu do­lan­dı­rı­cı­lık ola­yı­nı Çift­lik Bank­'ın ku­rul­du­ğu haf­ta­nın he­men aka­bin­de 25-10-2017 de oğ­lum Yu­nus Em­re Ev­ren Bİ­MER­'e bir va­tan­daş ola­rak ge­rek­li bil­gi­le­ri di­lek­çe şek­lin­de ilet­miş­ti. An­cak, o sü­reç­te ge­rek­li ön­lem­ler her ne hik­met­se alın­ma­dı. Üzül­dük el­bet­te. Ya­pa­cak bir şey yok­tu. Bir­kaç ay son­ra ger­çek­ler su yü­zü­ne çı­kın­ca hak­lı ol­du­ğu­muz için se­vin­dik. Mağ­du­ri­yet ya­şa­yan­lar için ise üzül­dük. Oğ­lu­mun Bİ­MER­'e yaz­dı­ğı ya­zı­yı ta­ri­hi ile bir­lik­te ya­zı­yo­rum.
      Bİ­MER 
      BAŞ­BA­KAN­LIK İLE­Tİ­ŞİM MER­KE­Zİ Baş­vu­ru Ta­ri­hi: 25-10-2017
      Sa­yın yet­ki­li:
      Çift­lik Bank rek­lam­la­rı­nı te­le­viz­yon­da gö­rün­ce bu bil­di­ri­mi yap­mak zo­run­da his­set­tim ken­di­mi… Asıl si­te (https://tr-2.­cift­lik­bank.­com,https://tr-3­cift­lik­bank.­com ve­ya https://tr-1.­cift­lik­bank.­com/) bu ta­ma­men bir pon­zi sis­te­mi­dir. Or­ga­ni­ze eden şir­ke­tin fi­nan­sal gü­cü LTD ve­ya A.Ş ola­rak hiz­met ve­ri­yor ol­ma­sı bu ger­çe­ği de­ğiş­tir­mez. TV ka­nal­la­rın­da bi­le rek­lam ve­re­cek ka­dar bu işe ya­sal ze­min ayar­lan­mış ol­ma­sı­nı SEH­VEN ya­pıl­mış bir ha­ta ve­ya de­ne­tim ek­sik­li­ği ola­rak dü­şün­mek is­ti­yo­rum. Bil­gi­sa­yar­dan ve in­ter­net ile il­gi­li tek­no­lo­ji­ler­den çok ya­kın­dan il­gi­le­nen ve ha­ber­dar olan bir bi­rey ola­rak İVE­Dİ­LİK­LE il­gi­li sis­te­min "Tek­nik Uz­man­/E­kip­ler­ce" in­ce­len­me­ye alın­ma­sı ve mağ­du­ri­yet­le­rin en­gel­len­me­si adı­na ted­bir açı­sın­dan ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. 
      Bu tarz sis­tem­ler mo­dern PON­Zİ ŞE­MA­LA­RI­DIR (Sa­a­det Zin­ci­ri, Tİ­TAN) ze­ki­ce ha­zır­lan­dı­ğı dü­şü­nü­len ön söz­leş­me hiç­bir şe­kil­de ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dır. Ko­nu ba­sit gö­rün­se de ma­hi­ye­ti ve ka­bi­li­ye­ti açı­sın­dan son de­re­ce mü­him­dir… Za­ten ko­nu­yu her­han­gi bir işin uz­ma­nı ba­kıp in­ce­ler­se hak­lı ol­du­ğu­mu anın­da an­la­ya­cak­tır…!
                               Say­gı­la­rım­la
                            Yu­nus Em­re Ev­ren 
                               ÇA­NAK­KA­LE
     27 Mart 2019'­da bir TV ka­na­lın­da din­le­di­ğim ha­ber üze­ri­ne bu ya­zı­yı si­zin­le pay­laş­mak is­te­dim. Ha­be­ri su­nan ki­şi Çift­lik Bank­'ı C. Sav­cı­lı­ğı­na ilk şi­ka­yet eden şa­hıs ola­rak ha­be­ri ko­nu et­me­si be­ni ra­hat­sız et­ti. Bu şa­hıs ara­dan uzun za­man geç­miş pa­ra­sı­nı o do­lan­dı­rı­cı­ya kap­tır­mış ve suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş. Geç­ti Bor­'un pa­za­rı sür eşe­ği Niğ­de'­ye. Da­ha ön­ce ne­re­dey­din? Bu­ra­da oğ­lum va­tan­daş­lık gö­re­vi­ni ifa et­miş­tir.
 Yu­nus Em­re Ev­ren ya­ni oğ­lum, ik­ti­sat fa­kül­te­si ve iki de yük­se­ko­kul me­zu­nu­dur. Bil­gi­sa­yar ve bil­gi iş­lem ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'­de ilk 10 a gi­re­cek ka­pa­si­te­de­dir. Bu ya­zı­mı baş­ta Cİ­MER, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­re­ce­ğim. Genç bir be­yin Ada­let Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de za­bıt ka­ti­bi ola­rak gö­rev ya­pı­yor. 5 yıl­da ka­mu has­ta­ne­le­rin­de ça­lış­tı. Ba­şa­rı­lı ve tut­tu­ğu­nu ko­pa­ran bir ya­pı­ya sa­hip­tir. Sağ­lık Ba­ka­nı­mız­dan ri­cam oğ­lu­mun mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si açı­sın­dan tek­rar ka­mu has­ta­ne­le­rin­de An­ka­ra ve­ya Ça­nak­ka­le'­de ça­lış­tı­rıl­ma­sı­nı ri­ca edi­yo­rum. Böy­le olur­sa ba­şa­rı­lı bir ki­şi­yi de­ğer­len­dir­miş olur­su­nuz. Umut­la­rı­mı yi­tir­me­den ce­va­bı­nı­zı bek­li­yo­rum.
                            Say­gı­la­rım­la

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol