Her sa­bah ki ola­ğan me­sai gün­le­rin­den bi­riy­di. .. Ge­ne işe geç kal­mış ve oto­bü­se bin­miş­tim. Oy­sa ben işe oto­büs­le git­mek is­te­mi­yo­rum, yü­rü­ye­rek git­me­yi se­vi­yo­rum! En çok sev­di­ğim iki şey; mü­zik din­le­mek ve yü­rü­mek. .mü­zik din­le­ye­rek yü­rü­mek pa­ha bi­çi­le­mez bir öz­gür­lük! O­to­büs­le gi­der­ken dı­şa­rı­yı sey­re­de­rim, e Al­lah için Ça­nak­ka­le de­ki man­za­ra­da sey­re­dil­me­ye­cek gi­bi de­ğil, dün­ya­nın ye­din­ci ha­ri­ka­sı bi do­ğa var...­Son­ra oto­bü­sün için­de­ki in­san­la­rı in­ce­le­me­ye ko­yul­dum  İki ta­ne üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si ol­du­ğu­nu tah­min et­ti­ğim genç­ler na­sıl­da so­kul­muş­lar bir­bir­le­ri­ne, kız oğ­la­nın ko­lu­na sı­kı­ca sa­rıl­mış. ..­san­ki bı­rak­sa oğ­lan ka­ça­cak. .. Ah ca­nım be­nim, ahh be­nim ca­nım. ..Öy­le tut­may­la er ki­şi­le­ri ya­nın­da tu­ta­maz­sın ,git­mek is­te­yen ge­ne bir yo­lu­nu bu­lur gi­der. ..­.öğ­re­ne­cek bir gün el­bet! ...­Bir il­ko­kul öğ­ren­ci­si ışıl ışıl göz­ler­le ki­tap oku­yor, oku­lu­na gi­di­yor bel­li ki. ..o­ku yav­rum ,o­ku...­ge­le­ce­ği­miz siz­ler­si­niz. ..­Yaş­lı bir tey­zem bas­to­nu­na tu­tun­muş otu­ru­yor, az ön­ce genç bir adam ona yer ver­di. ..­kim ne der­se de­sin ben umut­lu­yum bu genç­lik­ten ...­Tey­zem bel­li ki za­ma­nın­da kal­si­yum alı­mı­na dik­kat et­me­miş iki kat ol­muş, hal­bu­ki süt iç­sey­di ,yo­ğurt ye­sey­di böy­le ol­maz­dı di­ye dü­şü­nür­ken, bir­den şim­şek­ler çak­tı bey­nim­de, yü­re­ğim de­li­ce­si­ne çarp­tı. .. Di­lim süt süt sü­ü­üt di­ye sa­yık­lı­yor du. ..­Sa­bah oğ­lu­ma süt içi­rir­ken, ken­di­me de bu yaş­lar­da süt iç­mem ge­rek­li di­ye­rek oca­ğa bir cez­ve süt koy­mus­tum ve son­ra sa­bah te­la­şı­na dal­mış­tım .. Sü­tü ocak­ta unu­tup ev­den çık­mış­tım. ..­Ah ben yok­mu­yum ben, dal­gın ben. ..­şim­di ne ola­cak?!. ..­Ey­vah cez­ve ya taş­tı oca­ğı sön­dür­dü , ya da ya­nıp ya­nıp süt bit­ti son­ra cez­ve yan­dı, ora­dan ev tu­tuş­tu ,bel­ki de ev ya­nı­yor­du!...­Ahhh be­nim evim, be­nim gü­zel evim; iyi gün­de kö­tü gün­de sı­ğın­dı­ğım sı­ğı­na­ğım . ..­yan­mış mıy­dı aca­ba?. ..­İ­şe ge­lir gel­mez kart bas­tım ve kim­se­ye bi­şey de­me­den has­ta­ne­nin önün­de­ki tak­si­ye bi­nip şo­fö­re ça­buk ol­ma­sı­nı ri­ca et­tim. .. Du­ru­mu an­lat­tım şo­fö­re, sa­ğol­sun o da be­nim gi­bi il­gi­li bi­ri­si çık­tı o 20 da­ki­ka­lık me­sa­fe­yi 10 da­ki­ka­da kes­tir­me yol­lar­la gö­tür­dü. .. Ama ba­na o 10 da­ki­ka iki sa­at­ten uzun gel­di. ..­E­ve gel­dik çok şü­kür dı­şa­rı­da yan­gın gö­rün­mü­yor­du, he­ral­de da­ha ye­ni tu­tuş­muş di­ye dü­şün­düm. ..­a­san­sör hep mi meş­gul olur ya!!.­.ah bu kom­şu­lar! ..­A­san­sö­rü bek­le­ye­me­den üçer be­şer mer­di­ven­le­ri çık­tım. ..­ka­pı­yı aç­tım Ohh yan­gın fa­lan yok, kok­la­dım gaz ko­ku­su da yok. ..­Hız­la mut­fa­ğa geç­tim gör­dü­ğüm şey kar­şı­sın­da gü­lüm­se­dim. ..ilk kez unut­kan­lı­ğım işe ya­ra­mış­tı.. Sü­tü oca­ğa koy­muş ama al­tı­nı yak­ma­yı unut­mus­tum. ..­

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol