Du­a­lar­la uğur­lan­dı­lar 

Ça­nak­ka­le'­de Um­re­ye gi­de­cek olan va­tan­daş­lar, kut­sal top­rak­la­ra du­a­lar­la uğur­lan­dı. 

Du­a­lar­la uğur­lan­dı­lar 

Ça­nak­ka­le'­de Um­re­ye gi­de­cek olan va­tan­daş­lar, kut­sal top­rak­la­ra du­a­lar­la uğur­lan­dı. 

22 Şubat 2019 Cuma 15:51
Du­a­lar­la uğur­lan­dı­lar 

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Or­ga­ni­zas­yo­nu ile um­re­ye gi­den 194 ki­şi­lik um­re ka­fi­le­si için, Ça­nak­ka­le Ha­va­li­ma­nın­da uğur­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. Ge­li­bo­lu İl­çe Müf­tü­sü Dr. İb­ra­him Öz­ler­'in Ka­fi­le Baş­ka­nı, Se­yit On­ba­şı Kur­'an Kur­su Öğ­re­ti­ci­si Şük­ran Kan­tar­'ın Ba­yan İr­şat Gö­rev­li­si, Yah­ya Ça­vuş Ca­mii İmam Ha­ti­bi İs­met Ac­vı, Kay­se­ri­li Ah­met Pa­şa Ca­mii İmam Ha­ti­bi İs­ma­il Ci­han, Ko­ca­te­pe Ca­mii Mü­ez­zin Kay­yı­mı Muh­te­rem Çak­mak, Bi­ga İl­çe­si İmam Ha­tip Li­se­si Tat­bi­kat Ca­mii İmam Ha­ti­bi Mus­ta­fa Ars­lan, Ezi­ne İl­çe­si Teş­vi­ki­ye Ca­mii İmam Ha­ti­bi Ala­et­tin Öz­can ve Gök­çe­a­da İl­çe­si Mer­kez Kur­'an Kur­su Öğ­re­ti­ci­si Gül­lü Ka­zan­cı'­nın Din Gö­rev­li­si ola­rak eş­lik et­ti­ği va­tan­daş­lar, 17 Mart 2019 Pa­zar gü­nü kut­sal top­rak­lar­dan Ça­nak­ka­le'­ye dö­ne­cek­ler. Um­re­ye gi­den va­tan­daş­lar ve ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan yo­ğun bir ka­tı­lım olan tö­ren de, ya­pı­lan Kur­´an­-ı Ke­rim ti­la­ve­ti, oku­nan ila­hi ve ka­si­de­le­rin ar­dın­dan İl Müf­tü Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Bal dua ve kı­sa bir ko­nuş­ma yap­tı. Bal; "Şüp­he­siz, Sa­fa ile Mer­ve Al­lah­'ın (di­ni­nin) ni­şa­ne­le­rin­den­dir. Onun için her kim hac ve um­re ni­ye­tiy­le Kâ'­be'­yi zi­ya­ret eder ve on­la­rı da ta­vaf eder­se bun­da bir gü­nah yok­tur. Her kim de gön­lün­den ko­pa­rak bir ha­yır iş­ler­se şüp­he­siz, Al­lah onu bi­lir, kar­şı­lı­ğı­nı ve­rir. ?Ba­ka­ra-158? Bu ak­şam kut­sal top­rak­la­rın has­re­ti­ni çe­ken, iç­le­ri o mü­ba­rek yer­le­rin sev­gi­siy­le do­lu olan bir grup mü­min ve mü­mi­ne kar­de­şi­mi­zi, um­re yol­cu­lu­ğu­na uğur­la­mak üze­re bu­ra­da top­lan­dık Al­lah ta­ma­mı­na er­dir­sin in­şal­lah. Aziz kar­deş­le­rim! Ma­ri­fet in­sa­nın be­de­ni­ni ora­lar­da gez­dir­mek de­ğil­dir. Ma­ri­fet o yer­le­rin kıy­me­ti­ni bi­lip de­ğer­len­di­re­bil­mek­tir. Dik­kat­li ol­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­rum. Lüt­fen vak­ti­ni­zi iyi de­ğer­len­di­rin. Gaf­le­te düş­me­yin. İba­det­le­ri­ni­zi müm­kün ol­du­ğu ka­dar mü­ba­rek yer­ler­de ger­çek­leş­ti­rin. Al­lah um­re­le­ri­ni­zi ka­bul ey­le­sin." de­di. Um­re ka­fi­le­si, ya­pı­lan du­a­dan son­ra Ça­nak­ka­le Ha­va­li­ma­nın­dan kut­sal top­rak­la­ra uğur­lan­dı. 
­

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleUmre
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol