Gi­ri­şim­ci bil­gi sis­te­mi pro­to­ko­lü im­za­lan­dı

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı da­hil 8 fark­lı ku­rum ve ku­ru­lu­şun ida­ri ka­yıt­la­rın­da bu­lu­nan iş­let­me­le­re ait eko­no­mik fa­a­li­yet­le­re iliş­kin ve­ri­le­rin, or­tak stan­dart­lar çer­çe­ve­sin­de bir ve­ri ta­ba­nın­da top­lan­ma­sı ve bu ve­ri­le­rin en­teg­ras­yo­nu pro­je­si olan Gi­ri­şim­ci Bil­gi Sis­te­mi (GBS) Pro­to­ko­lü üni­ver­si­te ve Ça­nak­ka­le Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da im­za­lan­dı.

 Gi­ri­şim­ci bil­gi sis­te­mi pro­to­ko­lü im­za­lan­dı

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı da­hil 8 fark­lı ku­rum ve ku­ru­lu­şun ida­ri ka­yıt­la­rın­da bu­lu­nan iş­let­me­le­re ait eko­no­mik fa­a­li­yet­le­re iliş­kin ve­ri­le­rin, or­tak stan­dart­lar çer­çe­ve­sin­de bir ve­ri ta­ba­nın­da top­lan­ma­sı ve bu ve­ri­le­rin en­teg­ras­yo­nu pro­je­si olan Gi­ri­şim­ci Bil­gi Sis­te­mi (GBS) Pro­to­ko­lü üni­ver­si­te ve Ça­nak­ka­le Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da im­za­lan­dı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:57
 Gi­ri­şim­ci bil­gi sis­te­mi pro­to­ko­lü im­za­lan­dı

­­Rek­tör Prof. Dr. Yü­cel Acer ile Ça­nak­ka­le Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dü­rü Ha­cı Be­kir Tun­cer ta­ra­fın­dan im­za­la­nan pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra, üni­ver­si­te­le­re, araş­tır­ma ens­ti­tü­le­ri­ne ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da­ki po­li­ti­ka ya­pı­cı­la­ra, ka­rar alı­cı­la­ra, uz­man­la­ra ve araş­tır­ma­cı­la­ra; eko­no­mik, sek­tö­rel ve böl­ge­sel po­li­ti­ka­la­rın ta­sar­lan­ma­sı, uy­gu­lan­ma­sı ve et­kin­lik öl­çü­mü için mak­ro ve mik­ro dü­zey­de; doğ­ru, gü­ve­ni­lir ve ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­bi­lir ve­ri­le­rin/­bil­gi­le­rin su­nu­la­ca­ğı bir or­tam sağ­la­na­cak. Rek­tör Prof. Dr. Acer ve İl Mü­dü­rü Tun­cer; pro­to­kol ile bir­lik­te ÇO­MÜ'­de­ki aka­de­mik per­so­ne­li­nin ve araş­tır­ma­cı­la­rı­nın Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğın­da oluş­tu­ru­lan Ça­lış­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi (ÇAM) bün­ye­sin­de mik­ro ve­ri­ler­le ça­lış­ma imkâ­nı bu­la­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, pro­to­ko­lün her­kes için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni et­ti­ler.

 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol