banner59

     Ye­rel se­çim­le­rin so­na er­me­si­nin ar­dın­dan he­nüz 2 ay geç­me­si­ne rağ­men el de­ğiş­ti­ren be­le­di­ye­ler de­yim ye­rin­dey­se ya­rış­ma­ya hız­lı baş­la­dı. 2 ay­lık sü­re zar­fın­da ilk star­tı ve­ren AK Par­ti­li be­le­di­ye­den CHP'­li be­le­di­ye­ye ge­çen Bay­ra­miç Be­le­di­ye­si ol­du. Be­le­di­ye baş­ka­nı al­dı­ğı ka­rar ile sen­di­ka­lı 57 iş­çi­yi Ra­ma­zan Bay­ra­mı ön­ce­si yan­lış duy­ma­dı­nız Ra­ma­zan Bay­ra­mı ön­ce­si be­le­di­ye­nin ka­pı­sı­nın önü­ne ko­yar­ken he­men aka­bin­de 29 ki­şi­yi işe al­ma­sı il­çe­de tep­ki­le­ri de be­ra­be­rin­de ge­tir­miş gi­bi gö­rü­nü­yor. ­
     İş­ten çı­ka­rı­lan iş­çi­le­rin si­ya­si gö­rüş­le­ri ne hik­met­se hep ay­nı gör­düm. Bir ta­ne ken­di si­ya­si gö­rüş­le­rin­den çı­kış ya­pıl­ma­mış. Tam ter­si­ne alı­nan 29 ki­şi ken­di si­ya­si gö­rüş­le­rin­den. Bu­da ne­re­den kay­nak­la­nı­yor. Se­çim za­ma­nı baş­kan ada­yı­nın ver­di­ği söz­ler­den ta­bi­ki de. Ge­le­lim bay­ram ön­ce­si bu iş ya­pı­lır mı? Ba­na gö­re ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Ek­mek ile oy­na­mak ka­dar ha­yat­ta kö­tü bir şey ol­ma­dı­ğı­nı her­kes bi­lir. 
­Hak İş Sen­di­ka­sı üye­le­ri­nin ya­nın­da ol­du­ğu­nu biz­zat gös­ter­di ve dün Bay­ra­miç'­de şa­hit ol­dum ki bu işin so­nu­nu ko­lay ko­lay bı­rak­ma­ya­cak gi­bi gö­rü­nü­yor­lar. Za­ten hu­ku­ki yön­den de da­va sü­reç­le­ri baş­la­mış. Şöy­le ha­be­ri ya­par­ken rö­por­taj yap­tı­ğı­mız ki­şi­le­rin söy­le­dik­le­ri­ne bir ku­lak ver­dim. Çı­ka­rıl­ma ne­den­le­ri çok il­ginç. Şo­för ola­rak be­le­di­ye­ye alın­mış. Çöp kam­yo­nu­nun ar­ka­sın­da çöp top­la­ya­cak­sın de­miş­ler. He­le bi­ri var­dı ki tam yu­va kur­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı sı­ra­da ya­şa­dı­ğı bu dar­be ken­di­si­ni de­rin­den üz­müş. Ha bu ara­da ha­tır­lat­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim. Açık­la­ma­ya des­tek için ge­len AK Par­ti İl Baş­ka­nı Gül­te­kin Yıl­dız­'ın ka­tı­lım­cı­la­ra ver­di­ği bir ör­nek ise be­ni çok mut­lu et­ti. Ney­di bu ör­nek. 
     CHP'­den AK Par­ti'­ye ge­çen bir be­le­di­ye. İş­çi­ler baş­ka­nın ya­nı­na ge­li­yor. Baş­ka­nım bi­zi ne za­man iş­ten çı­ka­ra­cak­sı­nız di­yor. Baş­ka­nın söy­le­di­ği tek ce­vap siz işi­ni­zi ya­pın me­sai sa­at­le­ri so­nun­da is­ter­se­niz be­ni ta­nı­ma­yın. Ben işi­ni­zi yap­ma­nı­za ba­ka­rım di­yor. İş­te ger­çek be­le­di­ye baş­kan­la­rı da bu­nu yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben bu­ra­dan o be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zı yü­rek­ten kut­lu­yo­rum. Di­ğer se­çi­len mu­ha­le­fet be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na da ör­nek ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Yok­sa ya­rın öbür gün bu in­san­la­rın ço­cuk­la­rı kar­şı­nı­za di­kil­di­ğin­de be­nim ba­ba­mı ya da an­ne­mi ne­den iş­ten çı­kar­dın de­di­ğin­de bu ço­cuk­la­ra ne ya­nıt ve­re­cek­ler bu­nu da me­rak et­mi­yor de­ği­lim. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol