Levent Yener
Levent Yener
Yazarın Makaleleri
Yolun Sonu
ANYIG KİŞİG KAGAN BOLSAR Türkler, tarihleri boyunca bilgiye önem veren, bilgiyi yücelten ve her alanda egemen kılmaya çalışan bir millet olarak var olmuştur. Ancak bilgileri gündelik yaşamla iç içe geçmiştir. Hayatta kalma mücadelesi vermek...
Yolun Sonu
KAFAYI YEMEK 'Kafayı yemek” gündelik yaşamımızda sıkça kullandığımız bir deyim. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde 'aşırı yorgunluktan bunalıma düşmek” olarak tanımlanıyor. Gündelik kullanımı da bu ve bunun gibi bir...
Yolun Sonu
     YA­DA TA­ŞI VE ON BİL­GE KAM      Türk­ler, dün­ya ta­ri­hi­nin en es­ki mil­let­le­rin­den bi­ri­dir. Dev­let kur­ma­sı ve yö­net­me­si, de­mi­ri iş­le­me­si, atı ev­cil­leş­tir­me­si,...
Yanlış Teşhis, Yanlış Tedavi (05-04-2019)
Türkiye'de siyaset ilginç bir olgu. Ekonomi, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi birçok alanda Avrupa merkezli düşünmek, durumları Avrupa'nın teşhis ve tedavi yollarıyla algılamak ve yorumlamak gibi bir hastalığımız var. Bu, evrensel...
Kim İlerici, Kim Gerici? (12-04-2019)
Türkiye'de siyasî anlamda sol ve sağ kavramları muğlaktır. Sol yaklaşım, toplum olaylarına sınıf farkları açısından bakar. Bu yaklaşımın tutarlı olabilmesi için toplumun sınıflardan oluşması gerektir. Dahası yine sol kuramcılara...
Yolun Sonu (Kitaplar) (19-04-2019)
KİTAPLAR Siyaset, ekonomik yaşam ve bunların getirdikleri, insanın omzuna ağır bir yük gibi biniyor. Yaşam, insanın gözüne gittikçe derinleşen bir kara delik gibi görünmeye başlıyor. Nereye kaçacaksınız, kuşatılmış ve susturulmuş...
Yolun Sonu (29-04-2019)
DANIŞILMIŞ BİLGİ Meclis, Arapça bir sözcüktür. Arapça'daki cülus 'oturmak” eyleminden türemiştir ve 'bir konuyu konuşmak, görüşmek için yapılan toplantı, içtimâ” anlamındadır. Siyasî yaşamın vazgeçilmez kavramlarından...
Zihniyet Savaşı (03-05-2019)
Türkiye'de siyasî çatışma, -sol terminoloji üzerinden ifade edilecek olursa- bir emek sermaye çatışması değildir. Özetleyecek olursak birden çok unsuru yönetimi altında bulunduran bir imparatorluk olan Osmanlı toplumunda sınıf farkları...
Yolun Sonu (10-05-2019)
HAMZA ANDREAS TZORTİS TOPAL OSMAN'A KARŞI Soykırım; ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok...
Yolun Sonu (17-05-2019)
GEÇMİŞE BAKMAK Kutadgu Bilig: XI. yüzyıldan elimize kalan Yusuf Has Hâcib'in ölümsüz eseri. Yüzyıllardır sözlü olarak aktarılan Türk devlet töresinin ve Türk yaşam felsefesinin XI. yüzyılda yazıya geçirilmiş hali. Özellikle yönetime...
Yolun Sonu (01-06-2019)
KALKTI GÖÇ EYLEDİ SURİYE ELLERİ! Göç etmek insanlığın kaderi. Binlerce yıldır, insan toplulukları kendilerini etkileyen olumsuz koşullardan kurtulmak için kitlesel olarak yer değiştirmek zorunda kaldı. Savaş, ekonomik kayıplar, ülkedeki...
Yolun Sonu (01-09-2019)
TANRI KRAL VE KAYYUM Türkiye son dönemde Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehirlerine atanan kayyumları tartışmakta. Bu belediye başkanlarının terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle görevden alındıkları ve yerlerine kayyum atandığı açıklandı....
Yolun Sonu (09-09-2019)
AĞZINDAN BAKLAYI ÇIKARDI! Merd-i Kıptî… 'Baklayı ağzından çıkarmak” yaygın atasözlerimizden biri. Anlamı TDK sözlüğünde 'açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda açıklamak” olarak kaydedilmiş. Kuvva-yı Milliye'yi...