KGK'­dan 24 Tem­muz me­sa­jı 

Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi (KGK) Ku­ru­cu Ge­nel Baş­ka­nı Meh­met Ali Dim, 24 Tem­muz Ga­ze­te­ci­ler ve Ba­sın Bay­ra­mı ne­de­niy­le ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da "Ta­raf­sız, öz­gür ve il­ke­li bir ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı­nı ha­kim kıl­ma­lı­yız" de­di. 

 KGK'­dan 24 Tem­muz me­sa­jı 

Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi (KGK) Ku­ru­cu Ge­nel Baş­ka­nı Meh­met Ali Dim, 24 Tem­muz Ga­ze­te­ci­ler ve Ba­sın Bay­ra­mı ne­de­niy­le ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da "Ta­raf­sız, öz­gür ve il­ke­li bir ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı­nı ha­kim kıl­ma­lı­yız" de­di. 

23 Temmuz 2019 Salı 16:26
 KGK'­dan 24 Tem­muz me­sa­jı 

­­Ba­sın­da san­sü­rün kal­dı­rı­lı­şı­nın 111. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pan Dim, "24 Tem­muz ger­çek ga­ze­te­ci­li­ğin baş­la­dı­ğı gün­dür" de­di. 24 Tem­muz­'un, 1971 yı­lın­dan bu ya­na "Ba­sın Bay­ra­mı" ya da "Ba­sın Öz­gür­lü­ğü Gü­nü" ola­rak kut­lan­dı­ğı­nı, son yıl­lar­da Ga­ze­te­ci­ler ve Ba­sın Bay­ra­mı ola­rak anıl­dı­ğı­nı anım­sa­tan Dim, "Bu­gü­nü an­lam­lı kı­lan olay, Ab­dül­ha­mit­'in 30 yıl­lık bas­kı re­ji­mi­nin son bul­du­ğu 1908 yı­lın­da, o dö­ne­min ay­dın ga­ze­te­ci­le­ri­nin, pa­di­şa­hın adam­la­rı­na bas­kı ka­lıp­la­rı­nı ver­me­yi red­de­de­rek, san­sü­re ilk di­re­ni­şi ger­çek­leş­tir­me­le­ri­dir. Ya­ni bu açı­dan 24 Tem­muz ger­çek ga­ze­te­ci­li­ğin baş­la­dı­ğı gün­dür. Bu ve­si­ley­le gü­nü­müz­de de ta­raf­sız, öz­gür ve il­ke­li bir ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı­nı ha­kim kıl­mak du­ru­mun­da­yız" de­di. 
'­Ha­pis ce­za­sı ve oto­san­sür'
­Dim, açık­la­ma­sı­nı şu söz­ler­le sür­dür­dü: "An­cak üzü­le­rek ifa­de et­me­li­yiz ki ge­li­şen de­mok­ra­si­mi­ze rağ­men, san­sü­rün de­ği­şik bi­çim­le­ri Türk ba­sı­nın­da var­lı­ğı­nı sür­dür­mek­te­dir. Türk Ce­za Ya­sa­sı da (TCK) ga­ze­te­ci­le­ri, ha­pis ce­za­sı ile oto­san­sür kıs­ka­cın­da tut­mak­ta­dır. Mes­lek il­ke­le­ri çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan ha­ber, eleş­ti­ri ve yo­rum­la­rın bi­le suç sa­yı­la­bi­le­ce­ği hü­küm­ler içe­ren, ifa­de öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­yan, ga­ze­te­ci­yi ha­pis ce­za­sıy­la teh­dit eden TCK hü­küm­le­ri mut­la­ka de­ğiş­ti­ril­me­li­dir. Ye­ni Ada­let re­for­mu ya­sa­sı ile bu du­ru­mun dü­zelt­me­si­ni umu­yo­ruz. Ga­ze­te­ci­ler, ken­di­le­ri­ne suç iş­le­me ay­rı­ca­lı­ğı is­te­mi­yor, sa­de­ce hal­kın ha­ber al­ma hak­kı­nı ve bi­rey­le­rin ifa­de öz­gür­lü­ğü­nü kul­lan­ma­sı­na ara­cı­lık et­me iş­le­vi­nin te­mi­nat al­tı­na alın­ma­sı­nı bek­li­yor. Ay­rı­ca 24 Tem­muz'­lar, biz­ler açı­sın­dan bir iç mu­ha­se­be ve mes­lek­taş­la­rı­mız­la bir­lik­te ol­mak açı­sın­dan da önem ta­şı­mak­ta­dır. Bu ve­si­ley­le tüm mes­lek­taş­la­rı­mın bay­ram­la­rı­nı kut­lar, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­rim."


 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol