17 Bur­da alış­ve­riş­le­ri ter­mos çan­ta he­di­ye­li ­

E­sas Gay­ri­men­kul ta­ra­fın­dan açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na Ça­nak­ka­le'­yi eğ­len­ce, ya­şam ve bu­luş­ma mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ren Esas 17 Bur­da AVM, 19-21 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da zi­ya­ret­çi­le­ri­ni fe­rah­la­tan kam­pan­ya ile kar­şı­lı­yor.

17 Bur­da alış­ve­riş­le­ri ter­mos çan­ta he­di­ye­li ­

E­sas Gay­ri­men­kul ta­ra­fın­dan açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na Ça­nak­ka­le'­yi eğ­len­ce, ya­şam ve bu­luş­ma mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ren Esas 17 Bur­da AVM, 19-21 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da zi­ya­ret­çi­le­ri­ni fe­rah­la­tan kam­pan­ya ile kar­şı­lı­yor.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:30
17 Bur­da alış­ve­riş­le­ri ter­mos çan­ta he­di­ye­li ­

 19-21 Tem­muz 2019 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek kam­pan­ya kap­sa­mın­da Esas 17 Bur­da AVM'­de­ki ma­ğa­za­lar­dan kam­pan­ya sü­re­sin­ce ay­nı gün için­de top­lam­da 500 TL ve üze­rin­de alış­ve­riş ya­pan zi­ya­ret­çi­ler, so­ğu­tu­cu ter­mos çan­ta­nın anın­da sa­hi­bi olu­yor. Kam­pan­ya kap­sa­mın­da alış­ve­riş ya­pan zi­ya­ret­çi­ler, fa­tu­ra ve fiş bil­gi­le­riy­le da­nış­ma nok­ta­sı­na baş­vu­ru ya­pa­rak kam­pan­ya­ya ka­tı­la­cak ve anın­da so­ğu­tu­cu ter­mos çan­ta­nın sa­hi­bi ola­cak­lar. Bir­bi­rin­den eğ­len­ce­li et­kin­lik ve kam­pan­ya­la­rı­na hız kes­me­den de­vam eden Esas 17 Bur­da AVM, zi­ya­ret­çi­le­ri­ne ke­yif­li bir alış­ve­riş de­ne­yi­mi su­nu­yor. Kam­pan­ya için de­tay­lı bil­gi­ye Esas 17 Bur­da AVM da­nış­ma nok­ta­sın­dan ya da www.17­bur­da.­com in­ter­net si­te­sin­den ula­şa­bi­lir­si­niz.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol