En­gel­siz Ki­tap Ka­fe­si hiz­me­te gir­di (Video)

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ve En­sar Vak­fı'­nın or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği "7/24 En­gel­siz Ki­tap Ka­fe­si"­nin açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di. 

 En­gel­siz Ki­tap Ka­fe­si hiz­me­te gir­di (Video)

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ve En­sar Vak­fı'­nın or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği "7/24 En­gel­siz Ki­tap Ka­fe­si"­nin açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di. 

23 Temmuz 2019 Salı 16:53

­­

­A­çı­lış tö­re­ni­ne Ça­nak­ka­le Va­li­si Or­han Tav­lı, AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran, AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Gül­te­kin Yıl­dız, AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Yıl­dı­ray Öl­çek, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, ku­rum mü­dür­le­ri, bü­rok­rat­lar, par­ti­li­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran; "Ça­nak­ka­le'­de gü­zel iş­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Şeh­ri­mi­zin her alan­da mar­ka de­ğe­ri­nin art­ma­sı için, hal­kı­mı­za, mil­le­ti­mi­ze ve en önem­li­si şe­hit­le­ri­mi­ze la­yık ol­mak için ge­ce gün­düz ça­lı­şı­yo­ruz. Çün­kü bu mil­let bi­ze hep sa­hip çık­tı. Se­çim ol­du oy ver­di. Eko­no­mik so­run­lar ol­du, sab­ret­ti. 15 Tem­muz'­da da can ver­di. O yüz­den bi­zim bu mil­le­te ve­fa bor­cu­muz var. Can bor­cu­muz var. Da­ha da çok ça­lı­şa­ca­ğız" de­di. 
"­Bu açı­lış an­lam­lı bir açı­lış. Son dö­nem köp­rü­sün­den OSB'­si­ne, alt­ya­pı­sın­dan üst ya­pı­sı­na Ça­nak­ka­le­miz çok bü­yük bir de­ği­şim ya­şa­dı" di­yen Tu­ran; "Her pro­je­miz ne­re­dey­se ulu­sal bir mar­ka ha­li­ne gel­di. Kö­yün ta­şı­nı al­tın­dan dö­şe­sek, gü­müş­ten as­falt dö­şe­sek, eğer yü­zü­müz gül­mü­yor­sa, şeh­ri­mi­zin mut­lu­lu­ğu yok­sa hiç bun­la­rın kıy­me­ti yok. Bu­gün mut­lu­yum, çün­kü en­gel­li kar­deş­le­ri­miz için kıy­met­li bir iş ya­pı­la­cak. En­gel­li kar­deş­le­ri­miz bu­ra­da ki­tap oku­ya­cak­la­rı, oyun oy­na­ya­cak­la­rı ve gü­ven du­ya­cak­la­rı bir me­kan­dan bah­se­di­yo­ruz. Spor Ba­kan­lı­ğı­mız­la En­sar Vak­fı­mı­zın or­tak bir pro­je­siy­le Ça­nak­ka­le'­de­ki bir açı­ğın az­da ol­sa ka­pa­tıl­ma­sı im­ka­nı­nı ya­şa­ya­ca­ğız. Eğer bu şe­hi­de ha­la en­gel­siz bir ya­şam im­ka­nı yok­sa, ha­la kal­dı­rım­da yol­da en­gel­li­le­rin ra­hat yü­rü­ye­ce­ği im­kan­lar za­yıf­sa, bu he­pi­mi­zin ku­su­ru­dur. Baş­ta Be­le­di­ye tüm ku­rum­lar bu şeh­re A'­dan Z'­ye ba­ka­rak, en­gel­li kar­deş­le­ri­miz için im­kan­la­rı sun­mak du­ru­mun­da. En­gel bu an­lam­da eğer ek­sik­se bi­zim en­ge­li­miz. Tüm ku­rum­la­rı­mı­zın en­gel­li kar­deş­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da adım at­ma­sın­da bü­yük fay­da var" şek­lin­de ko­nuş­tu. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Ça­nak­ka­le Va­li­si Or­han Tav­lı, AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Tu­ran, AK Par­ti Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Jü­li­de İs­ken­de­roğ­lu ile be­ra­be­rin­de­ki­ler 7/24 En­gel­siz Ki­tap Ka­fe­si'­nin açı­lış kur­de­le­si­ni kes­ti­ler. Açı­lı­şın ar­dın­dan pro­to­kol üye­le­ri, 7/24 En­gel­siz Ki­tap Ka­fe­si'­ni in­ce­le­di. 


­

­

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 23.07.2019 19:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol