İlk atı­şı Baş­kan Öz yap­tı

Av­ru­pa Ha­re­ket­li­lik Haf­ta­sı kap­sa­mın­da Çan bir­çok et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. 

 İlk atı­şı Baş­kan Öz yap­tı

Av­ru­pa Ha­re­ket­li­lik Haf­ta­sı kap­sa­mın­da Çan bir­çok et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. 

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:36
 İlk atı­şı Baş­kan Öz yap­tı

Genç­ler­den ge­len is­tek ve ta­lep­le­ri önem­se­ye­rek ye­ri­ne ge­ti­ren Çan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz, genç­le­rin sos­yal im­kan­la­rı­nın ge­liş­me­si için yo­ğun me­sai har­cı­yor. Tur­nu­va­nın ilk gü­nün­de Çan­lı hem­şeh­ri­le­riy­le bir­lik­te mü­sa­ba­ka­la­rı iz­le­yen Baş­kan Bü­lent Öz, "So­ka­ğa Sa­hip Çık" slo­ga­nı ile bas­ket­bo­la gö­nül ve­ren genç­le­rin eğ­len­ce­li va­kit ge­çir­me­le­ri adı­na Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len so­kak bas­ket­bo­lu­nun ilk atı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. Et­kin­lik kap­sa­mın­da dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz: "Bas­ket­bol sev­gi­si­ni ya­şa­yan genç ve ye­te­nek­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bel­lek­le­rin­de gü­zel bir ha­tı­ra bı­rak­ma­sı te­men­ni­le­ri­miz ile; tek po­ta­nın al­tın­da ay­nı sa­ha­yı pay­la­şan tüm bas­ket­bol gö­nül­lü­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz." de­di.
­
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol