"Kı­sa sü­re­de ve da­ha faz­la ürün el­de et­me­yi amaç­lı­yo­ruz"

Bi­ga Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü'­nün en­düst­ri­yel plan­tas­yon sa­ha­la­rı di­ki­me ha­zır­la­nı­yor.

 "Kı­sa sü­re­de ve da­ha faz­la ürün el­de et­me­yi amaç­lı­yo­ruz"

Bi­ga Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü'­nün en­düst­ri­yel plan­tas­yon sa­ha­la­rı di­ki­me ha­zır­la­nı­yor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
 "Kı­sa sü­re­de ve da­ha faz­la ürün el­de et­me­yi amaç­lı­yo­ruz"

­­Ça­nak­ka­le Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü Bi­ga Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­nün 2019 yı­lı ağaç­lan­dır­ma te­sis prog­ra­mın­da bu­lu­nan, Ka­ra­bi­ga Or­man iş­let­me şef­lik­le­rin­de­ki En­düst­ri­yel Plan­tas­yon sa­ha­la­rı, ma­ki­na­lı ça­lış­ma­lar­la di­ki­me ha­zır­la­nı­yor. Bi­ga Or­man İş­let­me Mü­dü­rü­müz İh­san Tunç ara­zi ha­zır­lı­ğı yap­tı­rı­lan sa­ha­lar­da, alt ve üst top­rak iş­le­me iş­le­ri­ni de­net­le­di. Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li Ça­nak­ka­le Or­man Böl­ge Mü­dü­rü Re­fik Ulu­soy; "Ve­rim­siz or­man­lık alan­la­rın ve­rim­li ha­le ge­ti­ril­me­si, top­rak­la­rı­mı­zın ye­rin­de ko­run­ma­sı, kü­re­sel ısın­ma ve ik­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le için ağaç­lan­dır­ma­lar yap­tık­la­rı­nı, en­düst­ri­yel ağaç­lan­dır­ma­lar ile ve­rim gü­cü yük­sek olan sa­ha­lar­da ıs­lah edil­miş to­hum kay­nak­la­rın­dan üre­ti­len fi­dan­lar­la yap­tı­ğı­mız ağaç­lan­dır­ma­lar sa­ye­sin­de da­ha kı­sa sü­re­de ve da­ha faz­la ürün el­de et­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Bu se­bep­le to­hum kay­nak­la­rı­nın, po­tan­si­yel sa­ha­la­rın iyi in­ce­le­ne­rek tes­pit edil­me­si, ka­li­te­li fi­dan üre­ti­mi ve ara­zi ha­zır­lı­ğı­nın da uy­gun me­ka­ni­zas­yon tek­nik­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı çok önem­li" de­di. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol