banner59

 "MÜ­Sİ­AD­'ın ye­ri her za­man dev­le­ti­nin ve mil­le­ti­nin ya­nı­dır"

MÜ­Sİ­AD Ça­nak­ka­le Şu­be Baş­ka­nı Şe­rif Mut­lu, MÜ­Sİ­AD ola­rak her za­man Dev­le­tin ve Mil­le­tin ya­nın­da yer ala­cak­la­rı­nı söy­le­di. 

 "MÜ­Sİ­AD­'ın ye­ri her za­man dev­le­ti­nin ve mil­le­ti­nin ya­nı­dır"

MÜ­Sİ­AD Ça­nak­ka­le Şu­be Baş­ka­nı Şe­rif Mut­lu, MÜ­Sİ­AD ola­rak her za­man Dev­le­tin ve Mil­le­tin ya­nın­da yer ala­cak­la­rı­nı söy­le­di. 

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
 "MÜ­Sİ­AD­'ın ye­ri her za­man dev­le­ti­nin ve mil­le­ti­nin ya­nı­dır"

­15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­mi­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le ya­zı­lı açık­la­ma ya­pan MÜ­Sİ­AD Ça­nak­ka­le Şu­be Baş­ka­nı Şe­rif Mut­lu; "Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hi­ne ka­ra bir le­ke ola­rak ge­çen ve Türk Mil­le­ti'­nin tüm dün­ya­ya de­mok­ra­si der­si ver­di­ği 15 Tem­muz Ha­in Dar­be Gi­ri­şi­mi'­nin üze­rin­den üç yıl geç­ti. Bu üç yıl­lık sü­reç­te, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ve dev­le­tin çe­şit­li ka­de­me­le­ri­ne sin­si­ce sı­zan FE­TÖ men­sup­la­rı, bü­yük bir ti­tiz­lik­le tas­fi­ye edi­lir­ken, dev­le­ti­mi­zin mü­ca­de­le­si ha­len ka­rar­lı­lık­la de­vam et­mek­te­dir. 15 Tem­muz ge­ce­si mil­le­ti­miz, hiç­bir ba­ha­ne­nin ar­dı­na giz­len­me­den ve genç, yaş­lı, ka­dın, er­kek de­me­den dar­be­ci­le­rin kar­şı­sı­na çı­ka­rak ca­nı pa­ha­sı­na va­ta­nı­nı mü­da­faa et­miş ve FE­TÖ men­sup­la­rı ha­in emel­le­ri­ne ulaş­ma­sı­na izin ver­me­miş­tir. Aziz Mil­le­ti­mi­zin men­fur sal­dı­rı­la­rın ya­şan­dı­ğı 15 Tem­muz ge­ce­si ca­nı­nı or­ta­ya ko­ya­rak sür­dür­dü­ğü mü­ca­de­le, tüm dün­ya­nın sa­hip­len­me­si ge­re­ken ör­nek bir de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si­dir. Hâ­li­ha­zır­da güç­lü de­mok­ra­si ge­le­ne­ği­ne sa­hip olan Türk Mil­le­ti, önem­li bir de­mok­ra­si der­si ve­rir­ken 15 Tem­muz kök­lü bir zih­ni­yet de­ği­şi­mi­nin de ilk adı­mı ol­muş­tur. Bu sü­reç­te, içe­ri­den ve dı­şa­rı­dan ül­ke­mi­ze yö­ne­le­cek sal­dı­rı­la­ra kar­şı bir­lik için­de ve güç­lü dur­ma­nın öne­mi­ni bir kez da­ha id­rak et­tik ve tüm fik­ri ay­rı­lık­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­ka­rak va­tan mü­da­fa­a­sı or­tak şu­u­ruy­la ke­net­len­dik" de­di. 
15 Tem­muz­'un eko­no­mi­de­ki yan­sı­ma­la­rı­na da de­ği­nen Mut­lu; "Baş­ta Ge­zi Olay­la­rı ve 17/25 Ara­lık Ope­ras­yon­la­rı ol­mak üze­re, son yıl­lar­da Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bir­çok kez da­ya­nık­lı­lık tes­tin­den geç­ti­ği­ne şa­hit ol­duk. Bu test­le­rin bel­ki de en zor­lu­su 15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi ol­du. Zi­ra dar­be gi­ri­şi­mi­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği 2016 yı­lı­nın 3. çey­re­ği­ne de­ğin Tür­ki­ye eko­no­mi­si 27 çey­rek­tir ke­sin­ti­siz po­zi­tif bü­yü­yen bir trend ya­ka­la­mış­tı. Dar­be gi­ri­şi­mi­nin et­ki­siy­le bu dö­nem­de eko­no­mi­miz %0,8 ora­nın­da kü­çül­müş; böy­le­ce 2002-2015 yıl­la­rı ara­sın­da or­ta­la­ma ola­rak %5,9 ora­nın­da bü­yü­yen Tür­ki­ye eko­no­mi­si, 2016 yı­lın­da %3,2 bü­yü­ye­bil­miş­ti. FE­TÖ men­sup­la­rı ve on­la­rın yurt­dı­şın­da­ki des­tek­çi­le­ri ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len Tür­ki­ye eko­no­mi­si üze­ri­ne ne­ga­tif al­gı kam­pan­ya­sı­nın da et­ki­le­ri göz önü­ne alın­dı­ğın­da, dar­be gi­ri­şi­mi­nin ma­li­ye­ti­nin da­ha da art­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Sek­te­ye uğ­ra­yan ye­ni ya­tı­rım­lar, bu­na bağ­lı ola­rak ar­tan iş­siz­lik, tu­rist sa­yı­sın­da göz­le­nen azal­ma gi­bi et­ken­le­ri de he­sa­ba kat­tı­ğı­mız­da; dar­be gi­ri­şi­mi­nin Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne yak­la­şık 50 mil­yar TL'­ye mâl ol­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir" di­ye ko­nuş­tu. 
­Tür­ki­ye'­nin 2023 he­def­le­ri­ne gi­den yol­da bü­tün prob­lem­le­rin üs­te­sin­den gel­me­si­nin al­tın­da ya­tan se­bep­le­ri de açık­la­yan MÜ­Sİ­AD Ça­nak­ka­le Şu­be Baş­ka­nı Şe­rif Mut­lu; "Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin güç­lü ve di­na­mik ya­pı­sı ve eko­no­mi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan alı­nan ted­bir ve teş­vik­ler sa­ye­sin­de; baş­ta 15 Tem­muz ol­mak üze­re, son yıl­lar­da ül­ke­mi­ze yön­len­di­ri­len bü­tün sal­dı­rı­la­rın eko­no­mi­ye et­ki­si çok geç­me­den ber­ta­raf edil­miş­tir. Ni­te­kim güç­lü bir eko­no­mi­yi kı­rıl­gan bir eko­no­mi­den ayı­ran en önem­li özel­lik, ya­şa­na­bi­le­cek muh­te­mel bir şo­kun yal­nız­ca ufak do­ku­nuş­lar­la te­la­fi edi­le­bil­me ih­ti­ma­li­nin var ol­ma­sı­dır. Kı­rıl­gan eko­no­mi­ler­de ise du­rum bu­nun tam ter­si­dir, ya­ni şok­lar çok önem­li ve kök­ten re­viz­yon­la­rı be­ra­be­rin­de ge­ti­rir. Bu bağ­lam­da 15 Tem­muz'­da ya­şa­dı­ğı­mız dar­be te­şeb­bü­sü­nün eko­no­mik an­lam­da Tür­ki­ye'­ye ma­li­ye­ti­nin na­sıl as­ga­ri dü­zey­de tu­tu­la­bil­di­ği­ni an­la­ya­bil­mek için, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin son 15 yıl­lık ge­li­şim sü­re­ci­ni ele al­ma­mız ye­ter­li ola­cak­tır. Bu sü­reç­te eko­no­mi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan iz­len­miş olan mak­ro ve mik­ro se­vi­ye­de­ki po­li­ti­ka­lar ne­ti­ce­sin­de el­de edi­len güç­lü eko­no­mik ya­pı, dar­be te­şeb­bü­sü­nün ola­sı et­ki­le­ri­ni hız­lı bir şe­kil­de eli­mi­ne et­me­yi ba­şa­ra­bil­miş­tir" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
"­MÜ­Sİ­AD­'ın ye­ri her za­man Dev­le­ti­nin ve Mil­le­ti­nin ya­nı­dır"
"­Dün­ya­nın en yay­gın ve et­kin STK'­sı olan MÜ­Sİ­AD, her za­man ve her ko­şul­da mil­li ira­de­den ya­na ol­muş, onu ze­de­le­ye­cek her gi­ri­şi­min kar­şı­sın­da dur­muş­tur" di­yen Mut­lu; "15 Tem­muz Dar­be Gi­ri­şi­mi­nin ar­dın­dan da tav­rı­nı net bir şe­kil­de or­ta­ya ko­yan MÜ­Sİ­AD, hiç va­kit kay­bet­me­den mil­le­tin ve dev­le­tin ya­nın­da yer al­dı­ğı­nı açık­la­ya­rak, mil­le­ti­mi­zin bu de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si­ni, tüm dün­ya­ya an­lat­ma­ya gi­riş­miş­tir. MÜ­Sİ­AD ola­rak üç yıl­lık sü­reç bo­yun­ca, git­ti­ği­miz her ül­ke­de ve mem­le­ke­ti­mi­zin bir­çok nok­ta­sın­da, de­mok­ra­si­nin be­lir­li bir züm­re için de­ğil, top­lu­mun her ke­si­mi için el­zem ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek bu mü­ca­de­le içe­ri­sin­de fi­i­len yer al­dık. Şe­hit­le­ri­mi­zin ka­nıy­la kur­du­ğu­muz, bir­çok zor­luk ve fe­dakâr­lık­la bu­gün­le­re ge­tir­di­ği­miz ve Güç­lü Tür­ki­ye he­de­fiy­le ge­le­ce­ğe yü­rü­yen ül­ke­mi­zin baş­ta te­rör ör­güt­le­ri ol­mak üze­re, hiç­bir dış mü­da­ha­le ile sar­sıl­ma­sı­na mü­sa­a­de et­me­dik, et­me­ye­ce­ğiz. Bu ve­si­ley­le, 15 Tem­muz­'un üçün­cü yıl­dö­nü­mün­de, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ya­şa­dı­ğı sü­re­ce min­net­le anı­la­cak olan 15 Tem­muz şe­hit­le­ri­mi­ze Al­lah'­tan rah­met di­li­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze bir kez da­ha şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum" şek­lin­de ko­nuş­tu. 
­

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol