banner59

 Tar­ra­go­na'­da bir Baş­kan (Video)

Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, Tar­ra­go­na ken­tin­de tek­nik ge­zi­le­ri­ne de­vam edi­yor.

 Tar­ra­go­na'­da bir Baş­kan (Video)

Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, Tar­ra­go­na ken­tin­de tek­nik ge­zi­le­ri­ne de­vam edi­yor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58

­­Baş­kan Gök­han, sür­dü­rü­le­bi­lir kent­le­rin oluş­ma­sın­da tek­no­lo­ji ara­cı­lı­ğı ile et­ki­li, eko­no­mik hiz­met­le­rin üre­til­me­si­ne kat­kı su­nan akıl­lı kent uy­gu­la­ma­la­rı­nı ye­rin­de gö­re­bil­mek için, İs­pan­ya'­nın Tar­ra­go­na ken­ti ile yü­rü­tü­len tek­nik in­ce­le­me ge­zi­si se­be­biy­le bir sü­re­dir İs­pan­ya'­da. İs­pan­ya'­da­ki tek­nik ge­zi­le­ri­ne İlk ola­rak Pau Ri­co­ma'­yı zi­ya­ret et­ti­ler. Da­ha son­ra­sın­da ise Baş­kan Gök­han ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet es­ki bir tü­tün fab­ri­ka­sı­na Te­le­fo­ni­ca Açık Ge­le­cek Ofi­si ile ye­ni­den na­sıl ha­yat ve­ril­di­ği­ni gör­dü­ler, Tar­ra­go­na ken­ti­nin Sos­yo­-e­ko­no­mik ge­li­şi­mi­ni ve ya­şam ka­li­te­si­ni art­tır­mak ama­cıy­la özel sek­tör­le bir­lik­te oluş­tur­duk­la­rı ya­pı­da sek­tö­rün ih­ti­yaç duy­du­ğu ara ele­man or­yan­tas­yon­la­rı da gö­ren Baş­kan Gök­han ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet bu­ra­da da yet­ki­li­ler­den önem­li bil­gi­ler al­dı. 
"­Her iki kent­te Unes­co Ta­ri­hi Mi­ras Lis­te­sin­de"
­Tar­ra­go­na'­da­ki tek­nik ge­zi­le­rin­de, Tar­ra­go­na rad­yo­la­rın­dan Ra­dio Ci­u­tat Tar­ra­go­na'­nın ko­nu­ğu olan Baş­kan Gök­han, rad­yo­dan ken­di­le­ri­ni din­le­yen İs­pan­ya­lı­la­ra Ça­nak­ka­le'­yi ve pro­je­le­ri­ni an­lat­tı ve iki ken­tin or­tak viz­yo­nu tu­rizm her iki kent­te Unes­co ta­ri­hi mi­ras lis­te­sin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.
­Rad­yo prog­ra­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik­ten son­ra tek­nik ge­zi­le­ri­ne Tar­ra­go­na da ya­şa­mı da­ha ka­li­te­li kıl­mak için ha­zır­la­dık­la­rı st­ra­te­jik pla­nı ve ör­nek­le­ri din­le­yen Baş­kan Gök­han; "Bu­gün­kü ça­lış­ma baş­lık­la­rı­mız su, tu­rizm, akıl­lı mi­ras, ha­re­ket­li­lik, ay­dın­lat­ma...­Ya­pı­lan her pro­je tu­rist­le­rin kent­te da­ha uzun kal­ma­sı­nı sağ­la­mak ve Tar­ra­go­na da ya­şa­mı da­ha ka­li­te­li kıl­mak için Open da­ta (a­çık ve­ri) ha­zır­la­dık­la­rı st­ra­te­jik pla­nı ve ör­nek­le­ri bi­zim­le pay­laş­tı­lar." de­di.
Ü­ni­ver­si­te­ye de zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di

­Baş­kan Gök­han, Uni­ver­si­tat Ro­vi­ra Vir­gi­li tek­no­lo­ji kam­pü­sü­ne de zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Zi­ya­ret­te Ye­ni­lik ve Bil­gi Trans­fe­ri, Akıl­lı Sağ­lık ,A­kıl­lı Ro­bo­tik ve Viz­yon, Bil­gi­sa­yar des­tek­li sür­dü­rü­le­bi­lir pro­ses mü­hen­dis­li­ği, Krip­tog­ra­fi ve İs­ta­tis­tik­sel Giz­li­lik, Kay­nak Öğ­ren­me ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, Bi­lim­sel ve Tek­nik Kay­nak­lar Ser­vi­si su­num­la­rı ile sür­dü­rü­le­bi­lir kent­sel ge­liş­me­de in­san odak­lı akıl­lı uy­gu­la­ma­la­rı de­ğer­len­di­ren Baş­kan Gök­han­'ın zi­ya­ret­le­ri ve tek­nik ge­zi­le­ri do­lu do­lu bir şe­kil­de geç­me­ye de­vam eder­ken, Baş­kan Gök­han ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­ler­de Ça­nak­ka­le'­den va­zo da he­di­ye edi­yor. ­
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 10.07.2019 19:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol