Va­li Tav­lı'­dan DOĞ­TAŞ­'a zi­ya­ret

Va­li Or­han Tav­lı, 1972 yı­lın­dan bu ya­na Bi­ga'­da üre­tim ya­pan Tür­ki­ye ve Ça­nak­ka­le'­nin mo­bil­ya sek­tö­rün­de­ki gu­ru­ru DOĞ­TAŞ Mo­bil­ya Fab­ri­ka­sı­nı zi­ya­ret et­ti. 

 Va­li Tav­lı'­dan DOĞ­TAŞ­'a zi­ya­ret

Va­li Or­han Tav­lı, 1972 yı­lın­dan bu ya­na Bi­ga'­da üre­tim ya­pan Tür­ki­ye ve Ça­nak­ka­le'­nin mo­bil­ya sek­tö­rün­de­ki gu­ru­ru DOĞ­TAŞ Mo­bil­ya Fab­ri­ka­sı­nı zi­ya­ret et­ti. 

19 Temmuz 2019 Cuma 17:11
 Va­li Tav­lı'­dan DOĞ­TAŞ­'a zi­ya­ret

­­Bi­ga Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Can, Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu İl Mü­dü­rü Ali Ça­lış­kan, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu İl Mü­dü­rü Hil­mi Er­can'­nın da bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te Va­li Or­han Tav­lı'­ya Bi­ga Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı ve DOĞ­TAŞ yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Şa­dan Do­ğan ta­ra­fın­dan fab­ri­ka hak­kın­da bil­gi ve­ril­di. Otur­ma grup­la­rın­dan ye­mek oda­la­rı­na, genç ve ço­cuk mo­bil­ya­la­rın­dan, ya­tak oda­la­rı­na ve Tür­ki­ye'­nin ilk CE Me­di­kal Sı­nı­fı bel­ge­li ya­tak­la­rı­na ka­dar uza­nan ge­niş ürün yel­pa­ze­sin­de, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da üre­tim ya­pan Doğ­taş Ke­le­bek Mo­bil­ya Fab­ri­ka­sı­nın 32 ül­ke­ye ih­ra­cat yap­tı­ğı bil­gi­si­ni ve­ren Şa­dan Do­ğan, 1400 ça­lı­şan­la­rı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­di. Zi­ya­re­tin ar­dın­dan Tür­ki­ye ve Ça­nak­ka­le'­nin mo­bil­ya sek­tö­rün­de­ki gu­ru­ru Doğ­taş Ke­le­bek Mo­bil­ya Fab­ri­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Şa­dan Do­ğan­'a te­şek­kür eden Va­li Or­han Tav­lı, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı ve bol ka­zanç di­lek­le­rin­de bu­lun­du.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol