Her ke­si­me ulaş­mak ge­re­ki­yor

Ça­nak­ka­le Ba­ğım­sız Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı İl­yas Ter­zi, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız de­vam edi­yor. Esen­ler ve Cu­ma pa­za­rın­da va­tan­daş­lar­la soh­bet eden Ter­zi; "Ça­nak­ka­le'­de si­ya­se­ti bı­ra­kıp va­tan­daş­la­rın der­di­ne çö­züm bul­mak ilk işim ol­ma­lı" de­di.

 Her ke­si­me ulaş­mak ge­re­ki­yor

Ça­nak­ka­le Ba­ğım­sız Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı İl­yas Ter­zi, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız de­vam edi­yor. Esen­ler ve Cu­ma pa­za­rın­da va­tan­daş­lar­la soh­bet eden Ter­zi; "Ça­nak­ka­le'­de si­ya­se­ti bı­ra­kıp va­tan­daş­la­rın der­di­ne çö­züm bul­mak ilk işim ol­ma­lı" de­di.

07 Mart 2019 Perşembe 17:31
 Her ke­si­me ulaş­mak ge­re­ki­yor

­­Ça­nak­ka­le Ba­ğım­sız Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı İl­yas Ter­zi, 31 Mart­'a sa­yı­lı gün­ler ka­la se­çim ça­lış­ma­la­rı­na hız kes­me­den de­vam edi­yor. Va­tan­daş­la­rı ile sü­rek­li soh­bet eden Ter­zi, Ça­nak­ka­le'­nin bir­çok nok­ta­sın­da ek­sik­lik­ler ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek; "Ça­nak­ka­le dün­ya­nın en gü­zel şeh­ri. Bu şeh­rin mev­cut ol­du­ğu du­rum göz önü­ne alın­dı­ğın­da çok faz­la ek­si­ği gö­ze çar­pı­yor. Her şey­den ön­ce her ke­si­me ula­şıp or­tak pay­da­da ya­pı­la­bi­le­cek­le­ri ana­liz et­me­li­yiz. Si­ya­si sa­vaş­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­kıp ön­ce­lik Ça­nak­ka­le di­ye­rek hiz­met et­me nok­ta­sın­da bir­le­şil­me­li. Va­tan­daş­la­rın is­te­di­ği bu­ra­da o par­ti bu par­ti de­ğil, so­run­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı, ya­şa­na­bi­len ve prob­lem­siz bir şe­hir ya­pı­sı. So­kak hay­van­la­rın­dan tu­tun­da, köy­den ge­len tey­ze­mi­ze, so­kak­ta oyun ala­nı bu­la­ma­yan ço­cuk­la­rı­mı­za ka­dar her ke­si­me ula­şa­rak çö­züm üret­mek ge­re­ki­yor. Ben bu so­run­la­rın çö­züm­le­ri ko­nu­sun­da Ça­nak­ka­le hal­kı­na ya­pa­ca­ğım pro­je­le­ri en in­ce ay­rın­tı­la­rı­na ka­dar ak­ta­rı­yo­rum. Da­ha gü­zel bir Ça­nak­ka­le için ina­nı­yo­rum ki slo­ga­na ge­rek yok, Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk­'ün de­di­ği gi­bi, 'Her şey­den ön­ce ça­lış­ma­ya ih­ti­ya­cı­mız var. Ça­nak­ka­le hal­kı ile ça­lı­şa­rak, bu şeh­ri bir­lik­te yö­ne­te­rek, çok gü­zel ya­rın­la­rı bir­lik­te in­şa ede­ce­ğiz. Yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen ve kang­ren ol­muş so­run­la­rın çö­zü­me ulaş­tır­mak, ye­şil alan­la­rı ile, ula­şı­mı ile tu­riz­mi ile bir dün­ya şeh­ri ya­rat­mak ha­yal de­ğil. İlk ola­rak si­ya­si çı­kar­la­rı­mız­dan vaz ge­çip, Ça­nak­ka­le hal­kı­nın kay­nak­la­rı­nı doğ­ru kul­lan­ma­mız ge­re­ki­yor " de­di.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleIlyasterzi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol