AK Par­ti he­ye­tin­den in­ce­le­me 

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Av. Gül­te­kin Yıl­dız ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, as­ke­ri has­ta­ne ola­rak kul­la­nı­lan Taş Mek­te­bin res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. 

 AK Par­ti he­ye­tin­den in­ce­le­me 

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Av. Gül­te­kin Yıl­dız ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, as­ke­ri has­ta­ne ola­rak kul­la­nı­lan Taş Mek­te­bin res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. 

22 Şubat 2019 Cuma 15:35
 AK Par­ti he­ye­tin­den in­ce­le­me 

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Av. Gül­te­kin Yıl­dız, Bi­ga İl­çe Baş­ka­nı Ah­met Şa­hin, Gü­müş­çay Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ad­nan Pas­tır­ma­cı, Ka­ra­bi­ga Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Ah­met El­bi ve Bi­ga İl Ge­nel Mec­lis Üye­si Aday­la­rı; Ka­ra­bi­ga Bel­de­sin­de bu­lu­nan, Ça­nak­ka­le Sa­va­şı'n­da ya­ra­la­nan as­ker­le­rin de­niz yo­luy­la ge­ti­ri­le­rek te­da­vi edil­di­ği, o dö­nem­de as­ke­ri has­ta­ne ola­rak kul­la­nı­lan Taş Mek­te­bin res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi al­dı­lar. Ça­nak­ka­le İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan ya­kın ta­rih­te iha­le­si ya­pı­lan 10.01.2019 ta­ri­hin­den baş­la­ya­rak 150 iş gü­nü içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­cak olan, 1 Mil­yon 634 bin TL iha­le be­de­li bu­lu­nan Taş Mek­tep­te in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­lar. AK Par­ti ik­ti­da­rın­da Ça­nak­ka­le'­de bu­lu­nan ta­ri­hi eser­le­ri bi­rer bi­rer gün yü­zü­ne çı­kart­tık­la­rı­nı, res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı, yap­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni ifa­de eden AK Par­ti İl Baş­ka­nı Av. Gül­te­kin Yıl­dız, Mil­li Şa­i­ri­miz Meh­met Akif Er­soy­'un Bay­ra­miç'­te bu­lu­nan evi­nin, Çi­men­lik ve Ki­lit­ba­hir Ka­le­le­ri­nin, Ha­mi­di­ye Tab­ya­la­rı­nın res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı, Sed­dül­ba­hir ve Bi­ga­lı Ka­le­le­ri ile Fa­tih Ca­mi­i­nin res­to­ras­yo­nun­da son aşa­ma­la­ra ge­lin­di­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Yıl­dız, önü­müz­de­ki dö­nem­de Ezi­ne'­de bu­lu­nan Ce­za­yir­li Ha­san Pa­şa Ko­na­ğı ve Mer­kez Ce­vat­pa­şa Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan es­ki As­ke­ri Has­ta­ne­nin res­to­ras­yo­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni ifa­de et­ti.
­Ha­ber Mer­ke­zi 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol