Baş­kan Gök­han te­si­si in­ce­le­di 

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, Gü­zel­ya­lı Dar­da­nos Atık Su Arıt­ma Te­si­si­ni in­ce­le­di.

 Baş­kan Gök­han te­si­si in­ce­le­di 

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, Gü­zel­ya­lı Dar­da­nos Atık Su Arıt­ma Te­si­si­ni in­ce­le­di.

22 Şubat 2019 Cuma 16:18
 Baş­kan Gök­han te­si­si in­ce­le­di 

­­Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ül­gür Gök­han, Be­le­di­ye ya­tı­rım ve pro­je­le­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­mek ama­cı ile ger­çek­leş­tir­di­ği tek­nik in­ce­le­me ge­zi­le­ri­ne de­vam edi­yor. Baş­kan Gök­han ger­çek­leş­tir­di­ği tek­nik in­ce­le­me ge­zi­si kap­sa­mın­da Gü­zel­ya­lı Dar­da­nos Atık Su Arıt­ma Te­si­si­ni zi­ya­ret et­ti. Ça­lış­ma­la­rın hız­la sür­dü­ğü te­sis­te kul­la­nı­la­cak bi­o­med­ya­la­rın mon­ta­jı­na baş­la­nır­ken, Baş­kan Gök­han da, ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek tek­nik ekip­ten bil­gi­ler al­dı. Böl­ge­nin arıt­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak ve IFAS Arı­tım Sis­te­mi ile ça­lı­şa­cak olan Gü­zel­ya­lı Dar­da­nos Atık Su Arıt­ma Te­si­si, kul­la­nı­la­cak bu sis­tem ile yi­ne Tür­ki­ye'­nin ilk­le­rin­den bi­ri ola­cak. IFAS arı­tım sis­te­mi, yo­ğun bi­yo­küt­le içe­ren bir ak­tif ça­mur pro­je­si olup, ha­va­lan­dır­ma ha­vu­zu içe­ri­si­ne en­teg­re edi­len bi­o­med­ya­lar bu­lun­mak­ta­dır. Bak­te­ri­ler, bu bi­o­med­ya­lar sa­ye­sin­de hem as­kı­da hem tu­tu­na­rak bü­yü­mek­te, böy­le­ce dar alan­da da­ha çok su arı­tıl­mak­ta, da­ha az ok­si­jen har­can­mak­ta ve da­ha az ça­mur üre­til­mek­te­dir. Çı­kış su­yu ka­li­te­si ise Tür­ki­ye'­de uy­gu­la­nan mev­cut stan­dart­la­rın çok üze­rin­de­dir. Te­sis fa­a­li­ye­te baş­la­dı­ğın­da bi­rin­ci ka­de­me­de 2031 yı­lı­na ka­dar 3750 m3/ gün (21.544 ki­şi­lik nü­fu­sa denk ge­li­yor), ikin­ci ka­de­me­de ise 2051 yı­lı­na ka­dar 5000 m3/­gün (31.400 ki­şi­lik nü­fu­sa denk ge­li­yor) ka­pa­si­te­ye sa­hip ola­cak­tır.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol